درباره نشریه
ISSN:
2251-810X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر نادر صاکی
مدیر مسئول:
دکتر نادر صاکی
سردبیر:
دکتر نادر صاکی
سایت اختصاصی:
ajcr.sinaweb.net
تاریخ به‌روزآوری: 1396/01/14
صاحب امتیاز
دکتر نادر صاکی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Nader Saki

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
مدیر مسئول
دکتر نادر صاکی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Nader Saki

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر نادر صاکی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Nader Saki

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر سهیلا نیک اخلاق
دکتر سهیلا نیک اخلاق
استاد مرکز تحقیقات شنوایی و گفتار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Soheila Nikakhlagh​​​​​​​
Professor Hearing and Speech Research Center
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology
دکتر قاسم ساکی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ghasem Saki​​​​​​​

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر نادر صادقی
دکتر نادر صادقی

Nader Sadeghi

دکتر مسعود متصدی زرندی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Masoud Motasaddi Zarandy
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Ear, nose and throat
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۹