درباره نشریه
ISSN:
2423-4974
eISSN:
2423-7094
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی خسروی
سردبیر:
دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی
مدیرداخلی:
دکتر اکبر اشرفی
سایت اختصاصی:
prb.iauctb.ac.ir
نشانی:
تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان
تلفن همراه:
09123066220
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/22
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی خسروی
استادیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Ali Khosravi
Assistant Professor, Central Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Habibollah Abolhasan Shirazi
Associate Professor, Central Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
هیات تحریریه
دکتر سیدداوود آقایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، روابط بین الملل
Seyyed Davoud Aghaee
Professor, University of Tehran
Specialist: political science
دکتر احمد نقیب زاده
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Naghib Zadeh
Professor, University of Tehran
Specialist: Political Sciences
دکتر مجتبی مقصودی
دانشیار تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mojtaba Maghsoudi
Associate Professor, Centeral Tehran, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر عباسعلی رهبر
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Ali Rahbar
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر محمدعلی خسروی
استادیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Ali Khosravi
Assistant Professor, Central Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Habibollah Abolhasan Shirazi
Associate Professor, Central Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
دکتر سیدمحمد طباطبایی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Mohammad Tabatabaee
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر علی اکبر امینی
استادیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Akbar Amini
Assistant Professor, Central Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
مدیرداخلی
دکتر اکبر اشرفی
دکتر اکبر اشرفی
استادیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Akbar Ashrafi
Assistant Professor, Central Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۸