درباره نشریه
ISSN:
2423-4974
eISSN:
2423-7094
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی خسروی
سردبیر:
دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی
مدیر اجرایی:
دکتر سید محمدرضا موسوی
مدیرداخلی:
دکتر اکبر اشرفی
سایت اختصاصی:
prb.ctb.iau.ir
نشانی:
تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان
تلفن همراه:
09123066220
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/25
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی خسروی
استادیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Ali Khosravi
Assistant Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Habibollah Abolhasan Shirazi
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
اعضای تحریریه
دکتر سید داوود آقایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات منطقه ای
Seyed Davood Aghaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Regional Studies
دکتر احمد بخشایش اردستانی
دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
Ahmad Bakhshayesh Ardestani
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
دکتر محمدرضا دهشیری
دانشیار دانشکده روابط بین الملل
وزارت امور خارجه
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Reza Dehshiri
Associate professor Faculty of International Relations
دکتر محمد توحیدفام
استاد تمام رشته علوم سیاسی،دانشکده علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: اندیشه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی و روش شناسی
Mohammad Tohidfam
Full Professor, Political Science
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: political thought and political sociology, methodology and
دکتر میرفردین قریشی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mir Fardin Ghoreyshi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر داوود کیانی
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
David Kiani
Associate Professor Qom unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International relations
دکتر احمد نقیب زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Naghib Zadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Political Sciences
دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Habibollah Abolhasan Shirazi
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
مدیر اجرایی
دکتر سید محمدرضا موسوی
مدرس دانشگاه واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Mohammad Reza Moosavi
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
مدیرداخلی
دکتر اکبر اشرفی
دکتر اکبر اشرفی
استادیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Akbar Ashrafi
Assistant Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۶