درباره نشریه
ISSN:
2228-6675
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 89
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع
مدیر مسئول:
مهندس کاظم معتمدی فر
سردبیر:
دکتر حبیب الله خادمی اسلام
ویراستار فارسی:
دکتر مصطفی امام پور
تلفن:
021-88369750
دورنگار:
021-88575606
سایت اختصاصی:
packaging.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان صنعت (شهرک قدس) ، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی، طبقه اول
صندوق پستی:
1167-146664
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/12
مدیر مسئول
مهندس کاظم معتمدی فر

رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Kazem Motamedi Far

Specialist: industrial engineering
سردبیر
دکتر حبیب الله خادمی اسلام
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Habibollah Khademi Eslam
professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر شادمان پورموسی
دانشیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم و صنایع چوب و کاغذ
Shadman Pour Mosa
Associate Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Wood and paper science and industry
دکتر الهام کشمیری زاده
دانشیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Elham Keshmiri Zade
Associate Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر مهدی بهزاد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: موتور اصلی و تجهیزات الکتریکی
Mehdi Behzad
Professor School of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Main Engine & Electrical Equipments
دکتر عبدالرسول ارومیه ای
دانشیار پژوهشگاه پلیمر ایران
Abdorrasool Oromiyei
Associate Professor of Polymer Research Institute of Iran
دکتر سعید مهدوی
دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: صنایع چوب و کاغذ - خمیر و کاغذ سازی
Saeed Mahdavi
Associate Professor, Institute of Forestry and Rangeland Research
Specialist: Wood and paper industry - pulp and paper industry
دکتر علیرضا بصیری
استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Ali Reza Basiri
Assistant Professor of Iranian Scientific and Industrial Research Organization
Specialist: Science and food industry
دکتر حسین عیسایی
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
Hossein Esay
Assistant Professor
Imam Hossein University
ویراستار فارسی
دکتر مصطفی امام پور
رئیس انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران
رشته تخصصی: حفاظت و اصلاح چوب
Mostafa Emam Pour

Specialist: packaging
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۲