درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر ساعد هرسینی
مدیر مسئول:
دکتر ساعد هرسینی
سردبیر:
دکتر محمدرضا آصف
ویراستار فارسی:
دکتر محمد عبداللهیان نوقابی
سایت اختصاصی:
www.gharch.org
صندوق پستی:
1756-31535
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۰