درباره نشریه
ISSN:
2251-7332
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
انجمن علمی بهداشت کار ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور
سردبیر:
مهندس میرغنی سیدصومعه
سایت اختصاصی:
www.rasamjournal.ir
تلفن:
021-88992664
021-55175310
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1400/02/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۵