درباره نشریه
ISSN:
2423-5970
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
مدیر مسئول:
دکتر جواد طباطبایی یزدی
سردبیر:
دکتر محمود فغفور مغربی
مدیرداخلی:
نرگس خوش رای
سایت اختصاصی:
www.jircsa.ir
نشانی:
مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، بلوار پژوهش، پژوهشکده هوا خورشید (اداری) ، طبقه دوم، اتاق 3، ، کدپستی: 9177948951
سامانه پیام کوتاه:
30002581003500
تلفن همراه:
09355367224
صندوق پستی:
945-91735
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/01
مدیر مسئول
دکتر جواد طباطبایی یزدی
دکتر جواد طباطبایی یزدی
رئیس انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
Javad Tabatabaee Yazdi
Head of the Scientific Society of Rainwater Surface Systems
سردبیر
دکتر محمود فغفور مغربی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولیک
Mahmoud Faghfour Maghrebi
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydraulics
اعضای تحریریه
دکتر جهانگیر پرهمت
استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: هیدرولوژی و منابع آب
Jahangir Porhemmat
Professor Soil Conservation of Watershed Management Resources Institute
Specialist: Watershed Management Resources
دکتر هادی معماریان
دکتر هادی معماریان

دکتر جواد طباطبایی یزدی
دکتر جواد طباطبایی یزدی
رئیس انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
Javad Tabatabaee Yazdi
Head of the Scientific Society of Rainwater Surface Systems
دکتر محمود فغفور مغربی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولیک
Mahmoud Faghfour Maghrebi
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydraulics
دکتر محمود عرب خدری
استاد آبخیزداری، گروه حفاظت آب و خاک
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
Mahmood Arabkhedri
Professor, Water and soil conservation
دکتر محمدتقی دستورانی
استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، مرتع و آبخیزداری
Mohammad Taghi Dastorani
Professor Faculty of Natural Resources and Environment
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrology, Rangeland and Watershed Management
دکتر سعیدرضا خداشناس
دانشیار گروه مهندسی آب
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی آب
Saeed Reza Khodashenas
Associate Professor Department of Water Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
علی اکبر عباسی
دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
رشته تخصصی: عمران آب
Aliakbar Abbasi
Associate Professor, Soil conservation and watershed managenent
Specialist: Hydraulic Engineering
دکتر سید محمد تاج بخش فرخ آبادی
استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه بیرجند
Mohammad Tajbakhsh Fakhrabadi
Assistant Professor Faculty of Natural Resources and Environment
University of Birjand
مدیرداخلی
نرگس خوش رای
نرگس خوش رای

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۷