درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا اختصاصی
سردبیر:
دکتر سید جمال الدین خواجه الدین
مدیر اجرایی:
عاطفه جبالی
مدیرداخلی:
دکتر حسن خسروی
ویراستار فارسی:
دکتر علی اکبر نظری سامانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمد زارع
تلفن:
021-88971717
دورنگار:
021-88971717
سایت اختصاصی:
www.jdmal.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، پلاک 73، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، طبقه 6
صندوق پستی:
354-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/27
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا اختصاصی
استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: آبخیزداری
Mohammafd Reza Ekhtesasi
Professor Faculty of Natural Resources and Desertology
University of Yazd
Specialist: Watershed Management
سردبیر
دکتر سید جمال الدین خواجه الدین
استاد
رشته تخصصی: سنجش از دور و اکولوژی
seyed Jamaladin Khajehdin
Professor
Specialist: Remote Sensing and Ecology
اعضای تحریریه
دکتر احمد پهلوانروی
دانشیار دانشکده آب و خاک
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: ژئومرفولوژی
Ahmad Palavan Ravi
Associate Professor Faculty of Water and Soil
University of Zabol
Specialist: Geomorphology
امیر همایون صفارزاده

دکتر حسن خسروی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیابان زدایی
Hassan Khosravi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Desertification
دکتر علی طالبی
استاد هیدرولوژی (آبخیزداری)
دانشگاه یزد
Ali Talebi
Professor, Hydrology (watershed management)
University of Yazd
دکتر محمدرضا اختصاصی
استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: آبخیزداری
Mohammafd Reza Ekhtesasi
Professor Faculty of Natural Resources and Desertology
University of Yazd
Specialist: Watershed Management
دکتر سید جمال الدین خواجه الدین
استاد
رشته تخصصی: سنجش از دور و اکولوژی
seyed Jamaladin Khajehdin
Professor
Specialist: Remote Sensing and Ecology
دکتر محمدتقی دستورانی
استاد تمام دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Taghi Dastorani
Full Professor, Faculty of Natural Resources and Environment
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر سادات فیض نیا
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Sadat Feiznia
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
دکتر حسین آذرنیوند
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده، گیاه شناسی و اکولوژی
Hossein Azarnivand
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Range Management, Botany and Ecology
دکتر ناصر باغستانی میبدی
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تخصصی: منابع طبیعی-مرتعداری
Naser Baghestani Meybodi
Associate Professor of Agricultural and Natural Resources Research Center
Specialist: Natural-rangeland resources
دکتر محمدتقی دستورانی
استاد تمام دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Taghi Dastorani
Full Professor, Faculty of Natural Resources and Environment
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر سعید سلطانی کوهپایه
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: آبخیزداری
Saeed Soltani Koupaei
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Watershed Manag
دکتر حسین ملکی نژاد
دانشیار هیدرولوژی و منابع آب، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: هیدرولوژی و منابع آب
Hossein Malekinezhad
Associate Professor, Hydrology and Water Resources Management
University of Yazd
Specialist: Hydrology and Water Resources Management
ویراستار فارسی
دکتر علی اکبر نظری سامانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرسایش و رسوب - ژئومرفولوژی
Ali Akbar Nazari Samani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Erosion and sedimentation - Geomorphology
ویراستار انگلیسی
دکتر محمد زارع
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: بیابان زدایی
Mohammad Zare
Assistant professor
University of Yazd
مدیر اجرایی
عاطفه جبالی

دانشگاه یزد
رشته تخصصی: بیابان زدایی
Atefeh Jebali

University of Yazd
Specialist: Desertification
مدیرداخلی
دکتر حسن خسروی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیابان زدایی
Hassan Khosravi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Desertification
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۰