درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا اختصاصی
سردبیر:
دکتر سید جمال الدین خواجه الدین
مدیر اجرایی:
عاطفه جبالی
مدیرداخلی:
دکتر حسن خسروی
ویراستار فارسی:
دکتر علی اکبر نظری سامانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمد زارع
تلفن:
021-88971717
دورنگار:
021-88971717
سایت اختصاصی:
www.jdmal.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، پلاک 73، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، طبقه 6
صندوق پستی:
354-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/25
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا اختصاصی
استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: آبخیزداری
Mohammafd Reza Ekhtesasi
Professor Faculty of Natural Resources and Desertology
University of Yazd
Specialist: Watershed Management
سردبیر
دکتر سید جمال الدین خواجه الدین
استاد
رشته تخصصی: سنجش از دور و اکولوژی
seyed Jamaladin Khajehdin
Professor
Specialist: Remote Sensing and Ecology
اعضای تحریریه
دکتر احمد پهلوانروی
دانشیار دانشکده آب و خاک
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: ژئومرفولوژی
Ahmad Palavan Ravi
Associate Professor Faculty of Water and Soil
University of Zabol
Specialist: Geomorphology
امیر همایون صفارزاده

دکتر حسن خسروی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیابان زدایی
Hassan Khosravi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Desertification
دکتر علی طالبی
استاد هیدرولوژی (آبخیزداری)
دانشگاه یزد
Ali Talebi
Professor, Hydrology (watershed management)
University of Yazd
دکتر محمدرضا اختصاصی
استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: آبخیزداری
Mohammafd Reza Ekhtesasi
Professor Faculty of Natural Resources and Desertology
University of Yazd
Specialist: Watershed Management
دکتر سید جمال الدین خواجه الدین
استاد
رشته تخصصی: سنجش از دور و اکولوژی
seyed Jamaladin Khajehdin
Professor
Specialist: Remote Sensing and Ecology
دکتر محسن محسنی ساروی
استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده و آبخیزداری
Mohsen Mohseni Saravi
Professor Faculty of Natural Resources and Environment
University of Tehran
Specialist: Range and Watershed Management
دکتر سادات فیض نیا
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Sadat Feiznia
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
دکتر حسین آذرنیوند
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده، گیاه شناسی و اکولوژی
Hossein Azarnivand
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Range Management, Botany and Ecology
دکتر ناصر باغستانی میبدی
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تخصصی: منابع طبیعی-مرتعداری
Naser Baghestani Meybodi
Associate Professor of Agricultural and Natural Resources Research Center
Specialist: Natural-rangeland resources
دکتر محمدتقی دستورانی
استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، مرتع و آبخیزداری
Mohammad Taghi Dastorani
Professor Faculty of Natural Resources and Environment
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrology, Rangeland and Watershed Management
دکتر سعید سلطانی کوپایی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: آبخیزداری
Saeed Soltani Koupaei
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Watershed Manag
دکتر حسین ملکی نژاد
دانشیار هیدرولوژی و منابع آب، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: هیدرولوژی و منابع آب
Hossein Malekinezhad
Associate Professor, Hydrology and Water Resources Management
University of Yazd
Specialist: Hydrology and Water Resources Management
ویراستار فارسی
دکتر علی اکبر نظری سامانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرسایش و رسوب - ژئومرفولوژی
Ali Akbar Nazari Samani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Erosion and sedimentation - Geomorphology
ویراستار انگلیسی
دکتر محمد زارع
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: بیابان زدایی
Mohammad Zare
Assistant professor
University of Yazd
مدیر اجرایی
عاطفه جبالی

دانشگاه یزد
رشته تخصصی: بیابان زدایی
Atefeh Jebali

University of Yazd
Specialist: Desertification
مدیرداخلی
دکتر حسن خسروی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیابان زدایی
Hassan Khosravi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Desertification
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۴