درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا اختصاصی
سردبیر:
دکتر سیدجمال الدین خواجه الدین
مدیرداخلی:
دکتر حسن خسروی
کارشناس:
عاطفه جبالی
تلفن:
021-88971717
دورنگار:
021-88971717
سایت اختصاصی:
www.jdmal.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، پلاک 73، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، طبقه 6
صندوق پستی:
354-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/06
مدیر مسئول
محمدرضا اختصاصی
استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
رشته تخصصی: آبخیزداری
Mohammafd Reza Ekhtesasi
Professor, Faculty of Natural Resources and Desertology, University of Yazd
Specialist: Watershed Management
سردبیر
سیدجمال الدین خواجه الدین
استاد
رشته تخصصی: سنجش از دور و اکولوژی
seyed Jamaladin Khajehdin
Professor,
Specialist: Remote Sensing and Ecology
هیات تحریریه
احمد پهلوانروی
دانشیار دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل
رشته تخصصی: ژئومرفولوژی
Ahmad Palavan Ravi
Associate Professor, Faculty of Water and Soil, University of Zabol
Specialist: Geomorphology
حسن احمدی
استاد دانشکده منابع طبیعی،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی کویر، علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
Hasan Ahmadi
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Desert Geomorphology, Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
حسین آذرنیوند
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده، گیاه شناسی و اکولوژی
Hossein Azarnivand
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Range Management, Botany and Ecology
ناصر باغستانی میبدی
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تخصصی: منابع طبیعی-مرتعداری
Naser Baghestani Meybodi
Associate Professor of Agricultural and Natural Resources Research Center,
Specialist: Natural-rangeland resources
محمدتقی دستورانی
استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، مرتع و آبخیزداری
Mohammad Taghi Dastorani
Professor, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrology, Rangeland and Watershed Management
محمدحسین رامشت
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Hossein Ramesht
Professor, School of Geography, University of Isfahan
Specialist: Geomorphology
سعید سلطانی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
Saeid Soltani
Professor, Department of natural resources, Isfahan University of Technology
حسین ملکی نژاد
دانشیار دانشگاه یزد
Hossein Maleki Nejad
Associate Professor, University of Yazd
ویراستارفارسی
علی اکبر نظری سامانی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرسایش و رسوب - ژئومرفولوژی
Ali Akbar Nazari Samani
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Erosion and sedimentation - Geomorphology
ویراستار انگلیسی
آرش ملکیان
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آبخیزداری‏‎
Arash Malekian
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Watershed Management Science and Engineering
مدیرداخلی
حسن خسروی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیابان زدایی
Hassan Khosravi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Desertification
کارشناس
عاطفه جبالی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: بیابان زدایی
Atefeh Jebali
University of Yazd
Specialist: Desertification
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۳