درباره نشریه
ISSN:
2345-6167
eISSN:
2345-6159
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر محسن رازقی
سردبیر:
دکتر محمدتقی کریمی
مدیر اجرایی:
مرجان طاهری
ویراستار فنی:
دکتر یوسف بازرگان لاری
ویراستار فنی:
دکتر افسانه دوستی
ویراستار فنی:
دکتر سبحان سبحانی
ویراستار فنی:
دکتر محمد حدادی
ویراستار فنی:
دکتر زهرا قیومی انارکی
ویراستار فنی:
دکتر محمدمجید اوریادی زنجانی
ویراستار فنی:
دکتر سلیمه جعفری
ویراستار فنی:
دکتر سید علیرضا درخشان راد
ویراستار فنی:
دکتر مریم کوشکی جهرمی
صفحه آرا:
مهدی ربیعی
صفحه آرا:
مهدی ربیعی
تلفن:
071-36271551
دورنگار:
071-36271551
سایت اختصاصی:
jrsr.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، بلوار چمران، خیابان ابیوردی یک، دانشکده علوم توانبخشی، مجله علوم و تحقیقات توانبخشی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/28
مدیر مسئول
دکتر محسن رازقی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mohsen Razeghi
Professor School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
سردبیر
دکتر محمدتقی کریمی
دانشیار School of Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوپدی فنی
Mohammad Taghi Karimi
Associate Professor School of Rehabilitation Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Technical orthopedic
اعضای تحریریه
دکتر یوسف بازرگان لاری
دانشکده مهندسی واحد شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Yousef Bazargan Lari
School of Engineering
Central Office, Islamic Azad University
دکتر فاطمه هریس آباد
دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Fatemeh Haresabadi
School of Paramedical Sciences
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Speech Therapy
دکتر کیانوش عبدی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: مدیریت توانبخشی
Kianoush Abdi

University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Rehabilitation Management
دکتر سلیمه جعفری
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Salimeh Jafari
School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر مریم کوشکی جهرمی
دانشیار بخش علوم ورزشی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Maryam Koushkie Jahromi
Associate Professor, sport sciences
University of Shirazu
Specialist: exercise physiology
دکتر فریبا یادگاری
دانشیار گروه آموزشی گفتاردرمانی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Fariba Yadegari
Associate Professor, department of speech therapy
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر حجت الله حق گو

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Hojjatollah Haghgoo

University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر صدیقه سادات نعیمی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Sedighe Sadat Naimi
Faculty of Rehabilitation Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر سعیده پوراحمد
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آمار زیستی
Saeedeh Pourahmad
School of Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Biostatics
دکتر زهرا سلیمانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Zahra Soleymani

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Speech Therapy
دکتر محمدرضا سبحان

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: جراحی
Mohammad Reza Sobhan

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر شهلا زاهدنژاد

رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Shahla Zahednejad

Specialist: Physiotherapy
دکتر محمدعلی مردانی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: علوم بالینی
Mohammad Ali Mardani
School of Rehabilitation Sciences
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Clinical Sciences
دکتر غلامرضا امینیان
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: پروتز
Gholam Reza Aminian
School of Rehabilitation Sciences
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Prosthesis
دکتر بهداد تحیری

Behdad Tahayori

Specialist: Kinesiology
دکتر فرزام فرهمند

Farzam Farahmand

دکتر محمد حدادی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ارتوپدی و پروتز
Mohammad Hadadi
School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Orthotics and Prosthetics
دکتر منیره احمدی بنی
گروه ارتوپدی و پروتز
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: ارتوپدی و پروتز
Monireh Ahmadi Bani
Department of Orthotics and Prosthetics
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Orthotics and Prosthetics
دکتر مختار عراض پور
دانشیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: ارتز و پروتز
Mokhtar Arazpour
Associate Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Orthosis and prosthetics
دکتر سبحان سبحانی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Sobhan Sobhani
School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy, Sport and Exercise Science
دکتر علیرضا متاله
مدیر گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی شیراز دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Alireza Motealleh
School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر سمانه ابراهیمی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Samaneh Ebrahimi
School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physical Therapy
دکتر زهرا رجحانی شیرازی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Zahra Rojhani Shirazi
School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physical Therapy
دکتر امین کردی یوسفی نژاد
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Amin Kordi Yoosefinezhad
School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محمدمجید اوریادی زنجانی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Mohammad Majid Oryadi Zanjani
School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Speech Therapy
دکتر زهرا قیومی انارکی
دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Zahra Ghayoumi Anaraki
School of Paramedical Sciences
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Speech Therapy
دکتر سید علیرضا درخشان راد
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: کار درمانی
Seyed Alireza Derakhshanrad
School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Therapy
دکتر پروین راجی
دانشکده توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کار درمانی
Parvin Raji
School of Rehabilitation
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Therapy
دکتر حمیدرضا رستمی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: کار درمانی
Hamid Reza Rostami
Faculty of Rehabilitation Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Therapy
دکتر ملاحت اکبرفهیمی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: کار درمانی
Malahat Akbarfahimi

Iran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Therapy
دکتر علی باریکرو

رشته تخصصی: آسیب شناسی گفتاری و شنوایی شناسی
Ali Barikroo

Specialist: Speech Pathology & Audiology
دکتر محمد حدادزاده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mohamad Hadadzadeh
Department of Physical Therapy, Wheeling Jesuit University, USA.
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physical Therapy
دکتر امید رسولی

Omid Rasouli
Norwegian University of Science and Technology, Norway., Norway
Anthony Mcgarry
University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK
دکتر افسانه دوستی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: شنوایی شناسی
Afsaneh Doosti
School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Audiology
دکتر مجتبی شریفی
دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه شیراز
Mojtaba Sharifi
School of Mechanical Engineering
University of Shirazu
دکتر علیرضا اشرف
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Ali Reza Ashraf
chool of Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine and Rehabilitation
دکتر حمیدرضا فرپور
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Hamid Reza Farpour
School of Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine and Rehabilitation
دکتر محمدرضا اعتمادی فر

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوپدی
Mohammad Reza Etemadifar
Department of Orthopedic, School of Medicine, I
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic
دکتر محمدتقی پیوندی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ارتوپدی
Mohammad Taghi Peyvandi

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedics
دکتر سمانه پورهادی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: پزشکی عمومی
Samaneh Pourhadi

Babol University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
ویراستار فنی
دکتر یوسف بازرگان لاری
دانشکده مهندسی واحد شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Yousef Bazargan Lari
School of Engineering
Central Office, Islamic Azad University
دکتر افسانه دوستی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: شنوایی شناسی
Afsaneh Doosti
School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Audiology
دکتر سبحان سبحانی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Sobhan Sobhani
School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy, Sport and Exercise Science
دکتر محمد حدادی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ارتوپدی و پروتز
Mohammad Hadadi
School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Orthotics and Prosthetics
دکتر زهرا قیومی انارکی
دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Zahra Ghayoumi Anaraki
School of Paramedical Sciences
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Speech Therapy
دکتر محمدمجید اوریادی زنجانی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Mohammad Majid Oryadi Zanjani
School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Speech Therapy
دکتر سلیمه جعفری
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Salimeh Jafari
School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر سید علیرضا درخشان راد
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: کار درمانی
Seyed Alireza Derakhshanrad
School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Therapy
دکتر مریم کوشکی جهرمی
دانشیار بخش علوم ورزشی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Maryam Koushkie Jahromi
Associate Professor, sport sciences
University of Shirazu
Specialist: exercise physiology
صفحه آرا
مهدی ربیعی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mehdi Rabiee

Shiraz University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
مرجان طاهری

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آمار زیستی
Marjan Taheri

Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۱