درباره نشریه
ISSN:
2345-6167
eISSN:
2345-6159
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر محسن رازقی
سردبیر:
دکتر محمدتقی کریمی
مدیر اجرایی:
دکتر مرجان طاهری
صفحه آرا:
مهدی ربیعی
تلفن:
071-36271551
دورنگار:
071-36271551
سایت اختصاصی:
jrsr.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، خیابان ابیوردی، بلوار چمران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده علوم توانبخشی، مجله علوم و تحقیقات توانبخشی، ، کدپستی: 7194633669
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/06
مدیر مسئول
محسن رازقی
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohsen Razeghi
School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
سردبیر
محمدتقی کریمی
دانشیار School of Rehabilitation Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوپدی فنی
Mohammad Taghi Karimi
Associate Professor, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Technical orthopedic
هیات تحریریه
یوسف بازرگان لاری
دانشکده مهندسی واحد شیراز دانشگاه آزاد اسلامی
Yousef Bazargan Lari
School of Engineering,
فاطمه هریس آباد
دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Fatemeh Haresabadi
School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Speech Therapy
کیانوش عبدی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: مدیریت توانبخشی
Kianoush Abdi
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Rehabilitation Management
محمد حدادی
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ارتوپدی و پروتز
Mohammad Hadadi
School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Orthotics and Prosthetics
کامیار قصیری
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: ارتوپدی و پروتز
Kamiar Ghoseiri
School of Rehabilitation Sciences, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Orthotics and Prosthetics
منیره احمدی بنی
گروه ارتوپدی و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: ارتوپدی و پروتز
Monireh Ahmadi Bani
Department of Orthotics and Prosthetics, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Orthotics and Prosthetics
مختار عراض پور
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: ارتز و پروتز
Mokhtar Arazpour
Associate Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Orthosis and prosthetics
سبحان سبحانی
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Sobhan Sobhani
School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy, Sport and Exercise Science
علیرضا متاله
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Alireza Motealleh
School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
سمانه ابراهیمی
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Samaneh Ebrahimi
School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physical Therapy
زهرا رجحانی شیرازی
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Zahra Rojhani Shirazi
School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physical Therapy
سارا ابوالاحراری
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Sara Abolahrari
School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physical Therapy
امین یوسفی کردی
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Amin Yoosefi Kordi
School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physical Therapy
مجید اوریادی زنجانی
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Majid Oryadi Zanjani
School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Speech Therapy
شیوا ابراهیمیان دهقانی
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Shiva Ebrahimian dehaghani
School of Rehabilitation Scie, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Speech Therapy
داوود سبحانی راد
استادیار دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Davood Sobhanirad
Assistant Professor, Faculty of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Speech Therapy
لیلا قسیسین
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Leila Ghasisin
Faculty of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Speech Therapy
زهرا قیومی انارکی
دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Zahra Ghayoumi Anaraki
School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Speech Therapy
علیرضا درخشان
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: کار درمانی
Ali Reza Derakhshan
School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Therapy
مالک امینی
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: کار درمانی
Malek Amini
School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Therapy
پروین راجی
دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کار درمانی
Parvin Raji
School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Therapy
حمیدرضا رستمی
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: کار درمانی
Hamid Reza Rostami
Faculty of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Therapy
ملاحت اکبرفهیمی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: کار درمانی
Malahat Akbarfahimi
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Therapy
شقایق امیدوار
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: شنوایی شناسی
Shaghayegh Omidvar
School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Audiology
علی باریکرو
رشته تخصصی: آسیب شناسی گفتاری و شنوایی شناسی
Ali Barikroo
Specialist: Speech Pathology & Audiology
محمد حدادزاده
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mohamad Hadadzadeh
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physical Therapy
امید رسولی
Omid Rasouli
Anthony McGarry
افسانه دوستی
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: شنوایی شناسی
Afsaneh Doosti
School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Audiology
حسین طالبی
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: شنوایی شناسی
Hossein Talebi
Faculty of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Audiology
سعیده مهرکیان
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: شنوایی شناسی
Saeideh MehrKian
Department of Audiology, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Audiology
محمدابراهیم مهدوی
دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: شنوایی شناسی
Mohammad Ebrahim Mahdavi
School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Audiology
سمیه فلاح زاده
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: شنوایی شناسی
Somayeh Falahzadeh
Faculty of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Audiology
آرش حق پناه
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Arash Haghpanah
School of Mechanical Engineering, Shiraz University of Medical Sciences
مجتبی شریفی
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
Mojtaba Sharifi
School of Mechanical Engineering, University of Shirazu
سجاد تقوایی
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
Sajad Taghvaei
chool of Mechanical Engineering, University of Shirazu
علیرضا اشرف
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Ali Reza Ashraf
chool of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine and Rehabilitation
حمیدرضا فرپور
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Hamid Reza Farpour
School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine and Rehabilitation
محمدرضا عماد
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Mohamad Reza Emad
School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine and Rehabilitation
محمدرضا اعتمادی فر
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوپدی
Mohammad Reza Etemadifar
Department of Orthopedic, School of Medicine, I, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic
حسین اکبری اقدم
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوپدی
Hossein Akbari Aghdam
School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic
محمدتقی پیوندی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ارتوپدی
Mohammad Taghi Peyvandi
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedics
سمانه پورهادی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: پزشکی عمومی
Samaneh Pourhadi
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
مدیر اجرایی
مرجان طاهری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آمار زیستی
Marjan Taheri
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۹