درباره نشریه
ISSN:
2008-4226
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (مرکز عالی الکتروشیمی دانشگاه تهران)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا گنجعلی
سردبیر:
دکتر محمدرضا گنجعلی
دستیار سردبیر:
مهرناز ابراهیمی
مدیرداخلی:
دکتر پرویز نوروزی
تلفن:
021-88356138 ، داخلی: 213
دورنگار:
021-88356138 ، داخلی: 213
سایت اختصاصی:
www.abechem.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/26
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا گنجعلی
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Mohammad Reza Ganjali
Professor Faculty of Chemistry
University of Tehran
Specialist: Analytical Chemistry
سردبیر
دکتر محمدرضا گنجعلی
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Mohammad Reza Ganjali
Professor Faculty of Chemistry
University of Tehran
Specialist: Analytical Chemistry
دستیار سردبیر
مهرناز ابراهیمی

Mehrnaz Ebrahimi

اعضای تحریریه
Carlos Fernandez
Carlos Fernandez

دکتر هادی بیت اللهی

رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Hadi Beitollahi

Specialist: Analytical Chemistry
دکتر حسن کریمی مله

Hassan Karimi Male
University of Electronic Science and Technology of China, China
Specialist: Analytical Chemistry
Mehmet Lutfi Yola
Mehmet Lutfi Yola
Iskenderun Technical University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Department of Biomedical Engineering, Hatay, Turkey
Specialist: Materials science, Molecular imprinting technology
Necip Atar
professor Department of Chemical Engineering Engineering Faculty, Pamukkale University, Denizli, Turkey.
Specialist: Chemical Engineering
Saravanan Rejendran
Saravanan Rejendran

Wen Yangping
Wen Yangping

طاهر علیزاده
دانشجوی دکتری مشاوره توانبخشی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Taher Alizadeh
Phd Student, Rehabilitation counseling
University Of Social Welfare And Health Sciences
Milan Antonijevic
Milan Antonijevic

Richard G. Compton
Richard G. Compton

دکتر رسول دیناروند

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی
Rassoul Dinarvand

Tehran University of Medical Sciences
دکتر لیدا فتوحی
گروه شیمی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Lida Fotouh

University of Shirazu
Vinod Kumar Gupta
Professor University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa
Specialist: Chemistry, Environmental Engineering
Abdel Salam Hamdy Makhlouf
Abdel Salam Hamdy Makhlouf

Kuo Chuan Ho
Kuo Chuan Ho

Subrata Kundu
Subrata Kundu

Marco Mascini
Marco Mascini

دکتر داوود نعمت اللهی
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: شیمی
Davood Nematollahi
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Chemistry
جهان بخش رئوف
استاد شیمی تجزیه، گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: شیمی تجزیه، الکتروشیمی تجزیه ای، حسگرها و زیست حسگرهای الکتروشیمیایی، نانو الکتروشیمی
Jahan Bakhsh Raoof
Professor, Analytical Chemistry
University of Mazandaran
Specialist: Electrochemical Sensors and Biosensors, Electroanalytical Chemistry, Nanoelectrchemistry, Analytical Chemistry
M. Venkatashamy Reddy
M. Venkatashamy Reddy

Yoon Bo Shim
Yoon Bo Shim

Yurii A. Zolotov
Yurii A. Zolotov

دکتر علی اکبر صبوری
استاد تمام مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیک، شیمی فیزیکی، بیوترمودینامیک، علم سنجی
Ali Akbar Saboury
Full Professor, Institute of Biochemistry and Biophysics
University of Tehran
Specialist: Biophysics, Physical Chemistry, Biothermodynamic, Scientometry
مدیرداخلی
دکتر پرویز نوروزی
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: الکتروشیمی
Parviz Norouzi
Professor Faculty of Chemistry
University of Tehran
Specialist: Electrochemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۹۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۹۸۱