درباره نشریه
ISSN:
2383-0441
eISSN:
2383-3009
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
مدیر مسئول:
دکتر مجید حاجی فرجی
سردبیر:
دکتر تیرنگ نیستانی
سردبیر:
دکتر مجید حاجی فرجی
مدیر اجرایی:
محمدرضا خوش فطرت
تلفن:
021-22086347
دورنگار:
021-22086347
سایت اختصاصی:
nfsr.sbmu.ac.ir
نشانی:
تهران، شهرک قدس (غرب) ، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی) ، پلاک7، ، کدپستی: 1981619573
صندوق پستی:
4741-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/17
مدیر مسئول
دکتر مجید حاجی فرجی
دانشیار
رشته تخصصی: تغذیه و رژیم درمانی
Majid Hajifaraji

Specialist: Nutrition and Dietetics
سردبیر
دکتر تیرنگ نیستانی
استاد موسسه تحقیقات تغذیه و مواد غذایی ملی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Tirang Neyestani
Professor National Nutrition & Food Technology Research Institute
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مجید حاجی فرجی
دانشیار
رشته تخصصی: تغذیه و رژیم درمانی
Majid Hajifaraji

Specialist: Nutrition and Dietetics
اعضای تحریریه
Ronald R Watson
Professor
دکتر مرتضی عبداللهی
دانشیار انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Morteza Abdollahi
Associate Professor National Nutrition & Food Technology Research Institute
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر خسرو عادلی
استاد دانشگاه تورنتو، کانادا
رشته تخصصی: متخصص بیوشیمی بالینی
Khosrow Adeli
Professor University of Toronto, Canada
Specialist: Clinical Biochemistry
Ayoub Al Jawaldeh
Professor , Regional Nutrition Adviser, WHO-EMRO, Egypt
دکتر لیلا آزادبخت
استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه
Leila Azadbakht
Professor School of Nutritional Sciences and Dietetics
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر احمد اسماعیل زاده
استاد دانشکده تغذیه و علوم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی تغذیه
Ahmad Esmaillzadeh
Professor Faculty of Nutrition and Food Science
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
Afrozul Haq
Professor Clinical Nutritional Immunology & Biochemistry (Research), Laboratory of Nutrition Research National, Abu Dhabi, UAE
دکتر مجید حاجی فرجی
دانشیار
رشته تخصصی: تغذیه و رژیم درمانی
Majid Hajifaraji

Specialist: Nutrition and Dietetics
دکتر هدایت حسینی
استاد پژوهشگاه ملی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمنی مواد غذایی، علوم غذایی و ایمنی مواد غذایی
Hedayat Hosseini
Professor National Nutrition &Food Technology Research Institute
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Food safety, Food Sciences and Food Safety
دکتر کیانوش خسروی دارانی
استاد موسسه تحقیقات تغذیه و مواد غذایی ملی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی
Kianoush Khosravi Darani
Professor National Nutrition & Food Technology Research Institute
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: biotechnology
دکتر فریبا کلاهدوز
گروه تحقیقات سلامت، دانشکده پزشکی و دندانپزشکی، دپارتمان پزشکی، دانشگاه آلبرتا، کانادا.
رشته تخصصی: تخصصی تغذیه
Fariba Kolah Dooz
Indigenous and Global Health Research Group, Faculty of Medicine and Dentistry, Department of Medicine, University of Alberta , Canada.
Specialist: Indigenous and Global Health
دکتر محسن میدانی
استاد
رشته تخصصی: آزمایشگاه زیست شناسی عروقی
Mohsen Meydani
Professor
Specialist: Vascular Biology Laboratory
دکتر پروین میرمیران
استاد دانشکده تغذیه و صنایع غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: تغذیه
Parvin Mirmiran
Professor Faculty of Nutrition and Food Technology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر عبدالرضا محمدی
دانشیار موسسه تحقیقات تغذیه و مواد غذایی ملی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Abdorreza Mohammadi
Associate Professor National Nutrition & Food Technology Research Institute
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی
استادیار گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه, انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: تغذیه
Fatemeh Mohammadi Nasrabadi
Assistant Professor, Food and Nutrition Policy and Planning Research Department, NNFTRI
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر سید امیرمحمد مرتضویان فارسانی
استاد دانشکده علوم غذایی و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فن آوری تغذیه
Seyyed Amir Mohammad Mortazavian Farsani
professor School of Food and Nutrition Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Food Technology
دکتر یاسمین موساوار رحمانی
دانشیار
Yasmin Mossa Var Rahmani
Associate Professor
دکتر نسرین امیدوار
استاد دانشکده تغذیه و صنایع غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: تغذیه
Nasrin Omidvar
Professor Faculty of Nutrition and Food Technology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر بهرام پورقاسم گرگری
دانشیار دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Bahram Pour Ghassem Gargari
Associate Professor Faculty of Health and Nutrition
Tabriz University of Medical Sciences
Pamela J.Surkan
Associate Professor School of Public Health, Johns Hopkins Bloomberg, Baltimore, USA
دکتر حسنعلی وطن پرست
دانشیار
رشته تخصصی: تغذیه و رژیم غذایی
Hassan Ali Vatanparast
Associate Professor
Specialist: Nutrition and Dietetics
Ronald Johnson
Associate Professor Mel and Enid Zuckerman College of Public Health, and School of Medicine, University of Arizona, Arizona, USA.
ویراستارفارسی
ابراهیم پروین
ابراهیم پروین

Ebrahim Parvin

مدیر اجرایی
محمدرضا خوش فطرت
محمدرضا خوش فطرت

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۳