درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیر مسئول:
دکتر علی نجفی نژاد
سردبیر:
دکتر غلامعلی حشمتی
مدیرداخلی:
محمدرحیم فروزه
ویراستار فارسی:
دکتر سیده زهره میردیلمی
ویراستار انگلیسی:
دکتر سید محمد واعظ موسوی
تلفن:
017-32245884
دورنگار:
017-32245884
سایت اختصاصی:
jrm.gau.ac.ir
نشانی:
گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر نشریات، ، کدپستی: 4913815739
صندوق پستی:
487
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/20
مدیر مسئول
دکتر علی نجفی نژاد
استاد آبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: آبخیزداری
Ali Najafinejad
Professor, watershed management
Gorgan University
Specialist: watershed management
سردبیر
دکتر غلامعلی حشمتی
استاد دانشکده مرتع و آبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم گیاهی (اکولوژی مرتع)
Gholam Ali Heshmati
Professor School of Rangeland and Watershed Management
Gorgan University
Specialist: Plant Sciences (Rangeland Ecology)
اعضای تحریریه
دکتر غلامعلی حشمتی
استاد دانشکده مرتع و آبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم گیاهی (اکولوژی مرتع)
Gholam Ali Heshmati
Professor School of Rangeland and Watershed Management
Gorgan University
Specialist: Plant Sciences (Rangeland Ecology)
دکتر منصور مصداقی
استاد دانشکده علوم محیط زیست و منابع طبیعی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: منابع طبیعی
Mansour Mesdaghi
Professor College of Environmental Science & Natural Resources
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Natural Resources
دکتر عادل سپهری
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان ، سنجش از دور
Adel Sepehry
Professor
Gorgan University
Specialist: Plant Ecology, Remote Sensing
دکتر مریم شکری
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: مهندسی فیتو اکولوژی
Maryam Shokri
Professor College of Natural Resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Phytoecology Engineering
بهروز ملک پور
بهروز ملک پور

دکتر نصرت الله صفاییان
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: مدیریت مرتع
Nosratollah Safaeian
Professor College of Natural Resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Rangeland Management
دکتر حسین بارانی
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تولید الیاف-رنگرزی-فرش- نساجی
Hossein Barani
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Persian Painting - Gilded, Flower and Chicken, Miniature...
دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
استاد دانشکده محیط زیست
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ارزیابی و مدل سازی محیط زیست، آمایش سرزمین، بهینه سازی کاربری ها
Abdolrasool Salmanmahiny
Professor environment College
Gorgan University
Specialist: Environmental assessment and modeling, Land Use Planning and Optimization
دکتر علی طویلی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتعداری، آبخیزداری
Ali Tavili
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Rangeman, Watershed Management
دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده
Mohammad Ali Zare Chahouki
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Range Management
ویراستار فارسی
دکتر سیده زهره میردیلمی
کارشناس دانشکده مرتع و آبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Zohreh Mirdeilami
Expert, Rangeland and watershed management
Gorgan University
ویراستار انگلیسی
دکتر سید محمد واعظ موسوی

رشته تخصصی: جنگلشناسی
Seyyed Mohammad Vaez Moosavi

Specialist: Forestry
مدیرداخلی
محمدرحیم فروزه
محمدرحیم فروزه

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۰