درباره نشریه
ISSN:
2423-3218
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر احمدرضا سروش
سردبیر:
دکتر ابوالفضل شجاعی فرد
مدیرداخلی:
دکتر سید مهدی جعفری
تلفن:
021-84902450
دورنگار:
021-84902450
سایت اختصاصی:
ajs.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان شریعتی، طبقه سوم، بخش جراحی، ، کدپستی: 1411713135
صندوق پستی:
13135-141171
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/01
مدیر مسئول
دکتر احمدرضا سروش
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی
Ahmad Reza Soroush
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: surgery
سردبیر
دکتر ابوالفضل شجاعی فرد

اعضای تحریریه
دکتر انوشیروان هدایت
دکتر انوشیروان هدایت

دکتر علی غفوری

دکتر موسی زرگر
دکتر موسی زرگر

دکتر عبدالحمید حسابی
دکتر عبدالحمید حسابی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی
دکتر ولی الله محرابی
دکتر ولی الله محرابی

دکتر بهادر اعلمی هرندی
دکتر بهادر اعلمی هرندی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bahador Alami Harandi
Professor Department of Orthopedic Surgery
Tehran University of Medical Sciences
دکتر حمید رحمت
دکتر حمید رحمت
استاد
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Hamid Rahmat
Professor
Specialist: Neurosurgery
دکتر مسعود مهرآذین
دکتر مسعود مهرآذین

دکتر عباس ربانی
دکتر عباس ربانی
دانشیار
دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor Digestive Disease Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر محمدباقر لاریجانی
استاد موسسه تحقیقات علوم غدد درون ریزموسسه تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Bagher Larijani
Professor Endocrinology and Metabolism Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر جواد سلیمی
دکتر جواد سلیمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Javad Salimi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر مجید معینی

دکتر علی جعفریان
دانشیار مجتمع بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: عمل جراحی
Ali Jafarian
Associate Professor Imam Khomeini Hospital Complex
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر ایرج حریرچی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی
Iraj Harirchi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر احمد کاویانی
استاد
رشته تخصصی: جراحی سرطان، جراحی پستان
Ahmad Kaviani

Specialist: breast and cancer surgery
دکتر هادی احمدی آملی

دکتر پیام کبیری
دکتر پیام کبیری
استادیار گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Payam Kabiri
Assistant Professor Domestic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سهیل سادات
دکتر سهیل سادات

دکتر مهسا قجرزاده

دکتر سید مهدی جعفری
استادیار گروه بیوشیمی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Seyed Mehdi Jafari
Assistant Professor Department of Clinical Biochemistry
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
مدیرداخلی
دکتر سید مهدی جعفری
استادیار گروه بیوشیمی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Seyed Mehdi Jafari
Assistant Professor Department of Clinical Biochemistry
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۸۲