درباره نشریه
eISSN:
2345-5837
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران (پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی)
مدیر مسئول:
دکتر سعید سرکار
سردبیر:
دکتر محمدرضا آی
مدیر اجرایی:
دکتر حسین قدیری
تلفن:
021-66907529
دورنگار:
021-66907529
نشانی:
تهران، تهران، بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی، پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی، دفتر مجله
صندوق پستی:
615-14185
سایت اختصاصی:
fbt.tums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/10
مدیر مسئول
دکتر سعید سرکار
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Saeed Sarkar
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
سردبیر
دکتر محمدرضا آی
استاد گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیک
Mohammad Reza Ay
Professor Department of Medical Physics and Biomedical Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biophysics
اعضای تحریریه
دکتر محمدجعفر عبدخدایی

دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی
Mohammad Jafar Abdkhodaei

Sharif University of Technology
Noor Azuan Abu Osman
Faculty of Engineering, University of Malaya
Specialist: Bioengineering
دکتر پورنگ ابومعصومی

Purang Abolmaesumi

Specialist: electrical engineering, Electrical and Computer Engineering The University of British Columbia
دکتر سید محمدتقی احمدیان
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تعاملات پویا، و باز شدن استاتیک مشترک
Mohammad Taghi Ahmadian
Professor School of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Dynamic Interactions, and Static Joint Opening
دکتر عباس علوی
استاد
رشته تخصصی: رادیولوژ، پزشکی هسته ای
Abass Alavi
Professor
Specialist: Radiology
دکتر جواد علیرضایی
استاد
Javad Alirezaee
Professor Ryerson University, Canada
دکتر امیر امینی

Amir Amini
University of Louisville, USA.
دکتر هوشنگ امیری دوماری
استادیار دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: علوم رادیولوژی
Houshang Amiri Doumari
Assistant Professor Faculty of Paramedical Sciences
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Radiology Sciences
دکتر سعید بهزادی پور

دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: بیومکانیک ، رباتیک پزشکی
Saeed Behzadipour

Sharif University of Technology
دکتر پردیس غفاریان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی هسته ای
Pardis Ghafarian

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Peter Knoll

Specialist: Nuclear Medicine
George Loudos

Specialist: Biomedical Engineering
دکتر عباس نصیرایی مقدم

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Abbas Nasiraei Moghaddam

Amirkabir University of Technology
دکتر محمد ثابتی

Mohammad Sabeti

Specialist: Electrical Engineering, Biomedical Signal and Image Processing
دکتر سعید صنایی
هیئت علمی
رشته تخصصی: Biomedical Signal and Image Processing
Saeid Sanei
Member of faculty University of Surrey
دکتر مهدی توکلی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه آلبرتا
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mahdi Tavakoli

دکتر آرمان رحمیم

رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Arman Rahmim
Johns Hopkins Departments of Radiology, and Electrical & Computer Engineering
دکتر فرزاد توحیدخواه
استاد دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Farzad Toehidkhah
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Bioelectric
Felix Werner Wehrli
Wehrli University of Pennsylvania Perelman School of Medicine Department of Radiology
دکتر حبیب زیادی

رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Habib Zaidi
Chief physicist and head of the PET Instrumentation & Neuroimaging Laboratory at Geneva University Hospital
دکتر مهرسیما عبدلی

رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Mehrsima Abdoli
Department of Radiation Oncology, The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, The Netherlands
مدیر اجرایی
دکتر حسین قدیری
دانشکده فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Hossein Ghadiri

Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۵