درباره نشریه
ISSN:
2383-420X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمود محمودی مجدآبادی
سردبیر:
دکتر حجت زراعتی
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی یاسری
مدیرداخلی:
دکتر میرسعید یکانی نژاد
مدیرداخلی:
دکتر محمدعلی منصورنیا
تلفن:
021-88989127
دورنگار:
021-88989127
سایت اختصاصی:
jbe.tums.ac.ir
صندوق پستی:
14155-6446
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/30
مدیر مسئول
دکتر محمود محمودی مجدآبادی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی، ایمونولوژی و آلرژی، آمار زیستی
Mahmoud Mahmoudi Majdabadi
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Demographics, Immunology and Allergy, Biostatistics
سردبیر
دکتر حجت زراعتی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Hojjat Zeraati
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
هیات تحریریه
دکتر نوری اختردانش
دانشیار
رشته تخصصی: آمار ، تجزیه و تحلیل
Noori Akhtardanesh
Associate Professor,
Specialist: Biostatistics, Statistics, Analysis
دکتر حمید علوی مجد
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Hamid Alavimajd
Professor, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر زهره امیری
دکتر زهره امیری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Zohreh Amiri
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر محسن اسدی لاری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی، اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی
Mohsen Asadi Lari
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Epidemiology and Public Health
دکتر محمدتقی آیت اللهی
دکتر محمدتقی آیت اللهی
استاد ayatolahim@sums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Taghi Ayatollahi
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر کمال اعظم
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
Kamal Azam
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر عباس بهرام پور
استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Abbas Bahrampour
Professor, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر محمدرضا اشراقیان
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohammad Reza Eshraghian
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر حبیب الله اسماعیلی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دکترای آمار زیستی
Habibullah Esmaily
Professor, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر اکبر فتوحی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Akbar Fotouhi
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر محمود گوهری
دکتر محمود گوهری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mahmood Gohari
Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر کوروش هلاکویی نائینی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، امارو اپیدمیولوژی
Kourosh Holakouie Naieni
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Emi Epidemiology
دکتر مصطفی حسینی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mostafa Hosseini
Professor, University of Tehran
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر مسعود کریم لو
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Masoud Karimlou
Associate Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر انوشیروان کاظم نژاد
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار زیستی
Anoshirvan Kazemnejad
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistics
دکتر سلیمان خیری
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: متخصص آمار
Soleiman Kheiri
Associate Professor, School of Health, Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistician
دکتر حسین محجوب
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Hossein Mahjub
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر سیدرضا مجدزاده
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Seyed Reza Majdzadeh
Professor, Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences
دکتر حسین ملک افضلی
استاد دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Hossein Malek Afzali
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر یدالله محرابی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Yadollah Mehrabi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر کاظم محمد
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Kazem Mohammad
Professor, Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا محبی
استاد
رشته تخصصی: زیست شناس
Mohammadreza Mohebbi
Professor,
Specialist: Biostatistician
دکتر سحرناز نجات
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Sahar Naz Nejat
Associate Professor, School of Public health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر کرامت نوری جلیانی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Keramat Nouri jeliani
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر مهدی رهگذر
دانشیار گروه آموزشی آمار و کامپیوتر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mahdi Rahgozar
Associate Professor, Department of Biostatistics and Computer,, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر عباس رحیمی فروشانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
Abbas Rahimi Forooshani
Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics, Epidemiology and Biostatistics
دکتر عبدالرضا رجایی فرد
دکتر عبدالرضا رجایی فرد
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Abdolreza Rajaeefard
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر محمود ترابی
دکتر محمود ترابی
استادیار
Mahmoud Torabi
Assistant Professor, University of Manitoba, Manitoba, Canada.,
Specialist: Biostatistics
دکتر پروین یاوری
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Parvin Yavari
Professor, medical School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: اپيدميولوژي
دکتر کامران یزدانی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: Epidemiology
Kamran Yazdani
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
مدیر اجرایی
دکتر مهدی یاسری
دکتر مهدی یاسری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mehdi Yaseri
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
مدیرداخلی
دکتر میرسعید یکانی نژاد
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mir Saeed Yekaninejad
Specialist: Biostatistics
دکتر محمدعلی منصورنیا
استادیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی، همهگیرشناسی
Mohammad Ali Mansournia
Assistant Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics, pidemiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۸