درباره نشریه
ISSN:
2423-3609
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
دی 1393
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه ارتباط گستران انرژی
مدیر مسئول:
سید مهدی حسینی
سردبیر:
سید مهرداد حسینی زیدآبادی
روابط عمومی:
سلیمه ابراهیمی
تلفن:
021-88205652
سایت اختصاصی:
www.themeetjournal.com
نشانی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک 5، طبقه 4، ، کدپستی: 1516834517
تاریخ به‌روزآوری: 1395/10/20
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۲