درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات اندیشه سازان نور
مدیر مسئول:
دکتر سعدالله زارعی
سردبیر:
دکتر ابراهیم متقی
جانشین سردبیر:
دکتر سیامک باقریان
مدیر اجرایی:
علی آذری
تلفن:
021-24835308
دورنگار:
021-22568954
نشانی:
تهران، خیابان پاسداران، خیابان گیلان، به بست لادن، پلاک 1، ، کدپستی: 1664867931
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/13
مدیر مسئول
دکتر سعدالله زارعی
دکتر سعدالله زارعی
سردبیر
دکتر ابراهیم متقی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor, University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
جانشین سردبیر
دکتر سیامک باقریان
دکتر سیامک باقریان
هیات تحریریه
دکتر ابراهیم حسن بیگی
استاد دانشگاه عالی دفاع ملی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی، مدیریت منابع انسانی
Ebrahim Hasanbeygi
Professor, Supreme National Defense University
Specialist: Strategic Management, Human resources management
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalaleddin Dehghani Firoozabadi
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر علیرضا صدرا
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Reza Sadra
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: political science
دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین
استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Arsalan Ghorbani Sheikh Neshin
Professor, International Relations Group, Kharazmi University
Specialist: International Relations
دکتر جهانگیر کرمی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Jahan Gir Karami
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: International Relation
دکتر ابراهیم متقی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor, University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر سیدعبدالامیر نبوی
استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Abdolamir Nabavi
Assistant Professor, Institute of Cultural and Social Studies, Ministry of Science,
Specialist: political science
دکتر قدیر نصری
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ghadir Nasri
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: political science
دکتر قدیر نظامی پور
دانشگاه عالی دفاع ملی
Ghadir Nezami Pour
Supreme National Defense University
مدیر اجرایی
علی آذری
علی آذری
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۴