درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
مدیر مسئول:
آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی
سردبیر:
حجت الاسلام علی نهاوندی
مدیر اجرایی:
مهدی مقدادی داوودی
ویراستار فارسی:
محسن عالیشاهی
تلفن:
025-37749494
دورنگار:
025-37730588
سایت اختصاصی:
mags.markazfeqhi.com
نشانی:
قم، میدان معلم، مرکز فقهی ائمه اطهار، معاونت پژوهش، دفتر مجله فقه و اجتهاد
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/08
مدیر مسئول
آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی
آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی
استاد
حوزه علمیه قم
رشته تخصصی: دروس خارج
Mohammad Javad Fazel Lankarani
Professor
سردبیر
حجت الاسلام علی نهاوندی
گروه فلسفه هنر
مجمع عالی حکمت اسلامی
رشته تخصصی: رسانه و فقه
Ali Nahavandi
Department of Philosophy of Art
Specialist: Media and Jurisprudence
اعضای تحریریه
آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی
آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی
استاد
حوزه علمیه قم
رشته تخصصی: دروس خارج
Mohammad Javad Fazel Lankarani
Professor
دکتر سید جواد حسینی خواه
دکتر سید جواد حسینی خواه
استاد
Seyyed Javad Hoseinikhah
Professor
حجت الاسلام سید علی علوی قزوینی
دانشیار حقوق خصوصی، پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Ali Alavi Ghazvini
Associate Professor, Private law
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر محمدجعفر طبسی
استاد
Mohammad Jafar Tabasi
Professor
دکتر ابوالقاسم علیدوست
دانشیار
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Aboolghasem Alidost
Associate Professor
Research Institute for Islamic Culture and Thought
Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر محمدرضا فاضل کاشانی
دکتر محمدرضا فاضل کاشانی
استاد
Mohammad Reza Fazel Kashani
Professor
دکتر محمد قائنی
دکتر محمد قائنی
استاد
Mohammad Ghaeni
Professor
دکتر محمدعلی قاسمی
دکتر محمدعلی قاسمی
استاد
جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Ali Ghasemi
Professor
Al-Mustafa International University
دکتر محمدمهدی مقدادی
دانشیار
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Mahdi Meghdadi
Associate Professor
Mofid University
Specialist: Private law
دکتر سید محمد نجفی یزدی
استاد
Seyyed Mohammad Najafi Yazdi
Professor
ویراستار فارسی
محسن عالیشاهی
محسن عالیشاهی

Mohsen Alishahi

مدیر اجرایی
مهدی مقدادی داوودی
مهدی مقدادی داوودی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۶