درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
پس از شماره اول شماره دیگری از این مجله منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم
مدیر مسئول:
آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی
سردبیر:
دکتر حمید ستوده
تلفن:
025-37749494
دورنگار:
025-37730588
سایت اختصاصی:
majaleh.markazfeqhi.ir
نشانی:
قم، میدان معلم، مرکز فقهی ائمه اطهار، معاونت پژوهش، دفتر مجله فقه و اجتهاد
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/04
مدیر مسئول
آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی
آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی
سردبیر
دکتر حمید ستوده
ویراستارفارسی
محمد حیدریان
محمد حیدریان
محسن عالیشاهی
محسن عالیشاهی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۹