درباره نشریه
ISSN:
2423-3323
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسئول:
دکتر عباس عبادی
سردبیر:
دکتر عباس عبادی
مدیر اجرایی:
دکتر محسن ملاهادی
تلفن:
021-66592535
دورنگار:
021-66592535
سایت اختصاصی:
jpen.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/09
مدیر مسئول
دکتر عباس عبادی
دانشیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Associate Professor Department of Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
سردبیر
دکتر عباس عبادی
دانشیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Associate Professor Department of Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
دکتر عباس عبادی
دانشیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Associate Professor Department of Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
Fatemeh Alhani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
دکتر سیما محمدخان کرمانشاهی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پرستاری
Sima Mohammad Khan Kermanshahi
Associate Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing
دکتر فرشته آیین
دکتر فرشته آیین
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Fereshte Aeen
Associate Professor
Shahrekord University of Medical Sciences
دکتر ندا مهرداد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری،، غدد درون ریز و متابولیسم
Neda Mehrdad
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Endocrinology & Metabolism
دکتر فریده یغمایی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
دکتر لیلا ولی زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پرستاری کودکان
leila Valizadeh
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nursing
دکتر فریده باستانی

Farideh Bastani

دکتر لیلا بریم نژاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Leyli BorimNejad

Tehran University of Medical Sciences
دکتر سوسن ولی زاده
استاد تمام
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Sousan Valizadeh

Tabriz University of Medical Sciences
زهرا کاشانی نیا
استادیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Zahra Kashaninia
Assistant Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر ابراهیم حاجی زاده
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیواستاستتیسم
Ebrahim Hajizadeh
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistic
دکتر مریم رسولی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Maryam Rasuli
Associate Professor School of Nursing & Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر ناهید رژه
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Rejeh
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Elderly Care Research, Nursing and Midwfery
دکتر مجیده هروی کریموی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، پرستاری
Majideh Heravi Karimooi
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahed University
Specialist: Elderly Science, Nursing
دکتر فائزه جهانپور
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
Faezeh Jahanpour
Associate Professor
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر سید حمید شریف نیا
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Sharifnia
Assistant Professor
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر زهره وفادار
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Zohreh Vafadar

Baqiyatallah University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر محسن ملاهادی

Mohsen Mollahadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۵