درباره نشریه
ISSN:
2423-3323
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسئول:
دکتر عباس عبادی
سردبیر:
دکتر عباس عبادی
مدیر اجرایی:
دکتر محسن ملاهادی
تلفن:
021-66592535
دورنگار:
021-66592535
سایت اختصاصی:
jpen.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/01
مدیر مسئول
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
سردبیر
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
دکتر بتول نحریر
دانشیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Batool Nehrir
Associate Professor, Health Management Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: nursing
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش پرستاری-آموزش بهداشت
Fatemeh Alhani
Associate Professor, Nursing education- Health education
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing Education- Health education
دکتر سیما محمدخان کرمانشاهی
دانشیار پرستاری،پرستاری،دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پرستاری
Sima Mohammad Khan Kermanshahi
Associate Professor, nursing,nursing, medical faculty
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing
دکتر فرشته آیین
دکتر فرشته آیین
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Fereshte Aeen
Associate Professor
Shahrekord University of Medical Sciences
دکتر ندا مهرداد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری،، غدد درون ریز و متابولیسم
Neda Mehrdad
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Endocrinology & Metabolism
دکتر فریده یغمایی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
دکتر لیلا ولی زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پرستاری کودکان
leila Valizadeh
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nursing
دکتر فریده باستانی

Farideh Bastani

دکتر لیلی بریم نژاد
استاد پرستاری ، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری،
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: یادگیری الکترونیکی، اخلاق پزشکی
Leili Borimnejad
Professor, Nursing Care Research Center
Iran University of Medical Sciences
دکتر سوسن ولی زاده
استاد پرستاری، کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: Nursing Education
Sousan Valizadeh
Professor, Pediatric Nursing Department
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Phd
زهرا کاشانی نیا
استادیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: ;، پرستاری کودکان، توانبخشی، اخلاق حرفه ای، سالمندان
Zahra Kashaninia
Assistant Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Pediatric Nursing Rehabilitation Geriatric Nursing Ethics
دکتر ابراهیم حاجی زاده
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیواستاستتیسم
Ebrahim Hajizadeh
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistic
دکتر مریم رسولی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری
Maryam Rassouli
Associate Professor School of Nursing & Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر ناهید رژه
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Rejeh
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Elderly Care Research, Nursing and Midwfery
دکتر مجیده هروی کریموی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، پرستاری
Majideh Heravi Karimooi
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahed University
Specialist: Elderly Science, Nursing
دکتر فائزه جهانپور
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
Faezeh Jahanpour
Associate Professor
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر سید حمید شریف نیا
دانشیار پرستاری آمل
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Sharif Nia
Associate Professor, Nursing
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر زهره وفادار
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Zohreh Vafadar

Baqiyatallah University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر محسن ملاهادی

Mohsen Mollahadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۳