درباره نشریه
ISSN:
2228-6225
eISSN:
2228-6233
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی فریبرزی عراقی
سردبیر:
دکتر مجید امیرفخریان
مدیر اجرایی:
دکتر قاسم سلیمانی راد
ویراستار انگلیسی:
دکتر شهاب یگانه منش
تلفن:
021-88385773
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/ijm
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/30
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی فریبرزی عراقی
واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammad Ali Fariborzi Araghi
Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Numerical methods in mathematical models
سردبیر
دکتر مجید امیرفخریان
واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Majid Amir Fakhrian
Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر ماشاالله ماشینچی
استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: رگرسیون، مجموعه های فازی، منطق
Mashallah Mashinchi
Professor Faculty of Mathematics and Computer Sciences
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Fuzzy sets, Logic, Regression
Mohammad Mursaleen
Mohammad Mursaleen

دکتر حمیدرضا عرب نیا
دکتر حمیدرضا عرب نیا

Hamid Reza Arabnia

Adrian Ban
Adrian Ban

Muhammad Ashfaq Bokhari
Muhammad Ashfaq Bokhari

Snehashish Chakraverty
Snehashish Chakraverty

Wang Hsue Ming
Wang Hsue Ming

Jian Li
Jian Li

دکتر جلیل رشیدی نیا
گروه ریاضیات
دانشگاه علم و صنعت ایران
Jalil Rashidi Nia
Department of Mathematics
Iran University of Science and Technology
دکتر مسعود صنیعی
واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Masoud Sanei
Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Ertay Tijen
Ertay Tijen

دکتر قاسم توحیدی
واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ghasem Tohidi
Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Mehdi Toloo
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics Research Trends in Operations
ویراستار انگلیسی
دکتر شهاب یگانه منش

رشته تخصصی: ریاضی کاربردی - آنالیزعددی
Shahab Yeganeh Manesh

Specialist: Applied Mathematics - Numerical Analysis
مدیر اجرایی
دکتر قاسم سلیمانی راد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۲