درباره نشریه
ISSN:
2345-2536
eISSN:
2423-6055
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات خاک و آب
مدیر مسئول:
دکتر کامبیز بازرگان
سردبیر:
دکتر علیرضا فلاح نصرت آباد
مدیر اجرایی:
کیانا خامه چی
ویراستار انگلیسی:
دکتر امیر لکزیان
تلفن:
026-36208796
دورنگار:
026-36208796
سایت اختصاصی:
sbj.areo.ir
نشانی:
کرج، میدان استاندارد، جاده مشکین دشت، بعداز رزکان نو، بلوار امام خمینی موسسه تحقیقات خاک و آب، ، کدپستی: 3177993545
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/02
مدیر مسئول
دکتر کامبیز بازرگان
استادیار
موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک
Kambiz Bazargan
Assistant Professor
Specialist: Soil chemistry and fertility
سردبیر
دکتر علیرضا فلاح نصرت آباد
دانشیار موسسه تحقیقات خاک وآب
رشته تخصصی: میکروبیولوژی خاک
Ali Reza Fallah Nosratabad
Associate Professor of Soil and Water Research Institute
Specialist: Soil Microbiology
اعضای تحریریه
دکتر هادی اسدی رحمانی
دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: بیولوژی خاک .موسسه تحقیقات خاک و آب
Hadi Asadi Rahmani
Associate Professor of Soil and Water Research Institute Soil and Water Research Institute
Specialist: Soil Biology. Soil and Water Research Center
دکتر حسین بشارتی
استاد موسسه تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات آب و خاک
رشته تخصصی: میکروبیولوژی خاک
Hossin Besharati
Professor of Soil and Water Research Institute Water and Soil Research Institute
Specialist: Soil microbiology
دکتر حسینعلی علیخانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: خاکشناسی (گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
Hosein Ali Alikhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Soil Biology and Biotechnology, ز
دکتر ناصر علی اصغرزاد
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم خاک، بیولوژی خاک
Nasser Aliasgharzad
Professor School of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Soil Science, Soil Biology
دکتر احمد گلچین
استاد
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: خاکشناس، بیولوژی خاک، آلودگی خاک، موادآلی خاک
Ahmad Golchin
Professor
University of Zanjan
Specialist: The dirty chemist, Soil biology
دکتر امیر لکزیان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: خاکشناس
Amir Lakzian
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: The dirty chemist
دکتر حبیب الله نادیان قمشه
استاد
رشته تخصصی: خاکشناسی
Habibollah Nadian Ghomshe
Professor
Specialist: Geology
دکتر فرشید نوربخش
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم خاک
Farshid Noorbakhsh
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Soil Science
ویراستار انگلیسی
دکتر امیر لکزیان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: خاکشناس
Amir Lakzian
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: The dirty chemist
مدیر اجرایی
کیانا خامه چی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۰