درباره نشریه
ISSN:
2345-6248
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مدیر مسئول:
دکتر سید حبیب الله حسینی
سردبیر:
دکتر مجید کاظمی
مدیر اجرایی:
مریم هادوی
ویراستار فارسی:
مریم هادوی
ویراستار انگلیسی:
دکتر حمید حکیمی
ویراستار انگلیسی:
زهرا هاشمی
تلفن:
034-34255900
034-34256961 ، داخلی: 251
دورنگار:
034-34255900
034-34256961 ، داخلی: 251
سایت اختصاصی:
chj.rums.ac.ir
نشانی:
رفسنجان، خیابان جمهوری اسلامی دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/16
مدیر مسئول
دکتر سید حبیب الله حسینی
استادیار گروه مدیریت پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Seyyed habibolah Hoseini
Assistant Professor Nursing Management Group
Rafsanjan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر مجید کاظمی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: داخلی - جراحی
Majid Kazemi
Professor, nursing, faculty nursing and midwifery, Non-communicable Disease research center, rafsanjan, iran
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: medical surgical
اعضای تحریریه
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر محمدالله توکلی
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Mohammadollah Tavakkoli
Professor Department of Physiology
Rafsanjan University of Medical Sciences
دکتر علی اسماعیلی ندیمی
دانشیار گروه قلب وعروق
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Ali Esmaeeli Nadimi
Associate Professor Department of Cardiology
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
علی انصاری
علی انصاری
مربی گروه روانپرستاری
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Ali Ansari
Psychiatric Nursing Department
Rafsanjan University of Medical Sciences
دکتر زهره پارسایکتا
استاد گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Zohreh Parsa Yekta
Professor Department of Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر عبدالله جعفرزاده
استاد گروه ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و ایمونولوژی
Abdollah Jafarzadeh
Professor Immunology Department
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology & Immunology
دکتر حمید حکیمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Hamid Hakimi
Associate Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: microbiology
دکتر سید حبیب الله حسینی
استادیار گروه مدیریت پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Seyyed habibolah Hoseini
Assistant Professor Nursing Management Group
Rafsanjan University of Medical Sciences
دکتر رضا درخشان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: اطفال
Reza Derakhshan
Associate Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
دکتر محسن رضاییان
استاد مرکز تحقیقات محیط کار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Mohsen Rezaeian
Professor Occupational Environment Research Center
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر علی راوری
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Ali Ravari
Associate Professor, Medical Surgical Nursing
Rafsanjan University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا رفیعی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان، شیلات
Gholamreza Rafiee
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Aquaculture, Fisheries
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر زهره قرشی
استادیار گروه مامایی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
zohreh Gh
Assistant Professor Department of Midwifery
Rafsanjan University of Medical Sciences
دکتر فریبا طالقانی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Fariba Taleghani
Professor School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر حیدرعلی عابدی
استاد واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پرستاری سلامت جامعه
Heidar Ali Abedi
Professor Khorasgan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: community Health Nursing
دکتر عباس عباس زاده
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری ، اخلاق زیستی
Abbas Abbaszadeh
Professor, Nursing
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing , Bioethics
دکتر مجید کاظمی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: داخلی - جراحی
Majid Kazemi
Professor, nursing, faculty nursing and midwifery, Non-communicable Disease research center, rafsanjan, iran
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: medical surgical
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
دکتر مهدی محمودی
دانشیار مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی، ایمونولوژی
Mehdi Mahmoudi
Associate Professor Rheumatology Research Center
University of Tehran
Specialist: biochemistry, Immunology
دکتر سید محمدجواد مرتضوی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی، جراحی ارتوپدی
Seyyed Mohammad Javad Mortazavi
Professor Orthopedic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics, Orthopedic Surgery
دکتر طیبه میرزایی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: گروه پرستاری
Tayebeh Mirzaee
Assistant Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Department of Nursing
دکتر طیبه نگاهبان بنابی
استادیار گروه بهداشت جامعه
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Tayebeh Negahban Bonabi
Assistant Professor Community Health Department
Rafsanjan University of Medical Sciences
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر رضا وزیری
دکتر رضا وزیری

Reza Vaziri

مریم هادوی
دانشجوی دکتری Anesthesiology
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: بیهوشی
Maryam Hadavi
Phd Student, Anesthesiology
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: anesthesiology
ویراستار فارسی
مریم هادوی
دانشجوی دکتری Anesthesiology
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: بیهوشی
Maryam Hadavi
Phd Student, Anesthesiology
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: anesthesiology
ویراستار انگلیسی
دکتر حمید حکیمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Hamid Hakimi
Associate Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: microbiology
زهرا هاشمی
زهرا هاشمی

Zahra Hashemi

مدیر اجرایی
مریم هادوی
دانشجوی دکتری Anesthesiology
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: بیهوشی
Maryam Hadavi
Phd Student, Anesthesiology
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: anesthesiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۴