درباره نشریه
ISSN:
2322-1062
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام رضا
مدیر مسئول:
دکتر رجب اصغریان
سردبیر:
دکتر محمد خزایی
مدیرداخلی:
امید بهبودی
ویراستار فارسی:
دکتر جواد میزبان
ویراستار فارسی:
علی رفعتی
تلفن:
051-38041 ، داخلی: 2255
سایت اختصاصی:
jpress.imamreza.ac.ir
نشانی:
مشهد، بلوار شهید منتظری، بین منتظری 5 و 7، ساختمان معاونت پژوهش و فناوری، مدیریت انتشارات کتب و نشریات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
تاریخ به‌روزآوری: 1394/12/01
مدیر مسئول
دکتر رجب اصغریان
دکتر رجب اصغریان

سردبیر
دکتر محمد خزایی
استاد تمام گروه گرافیک
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Khazaei
Full Professor, Graphic Design
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر الیاس افرا

دکتر سیدهجیر بهرامی

دکتر علی اکبر فرهنگی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، علوم ارتباطات، ارتباطات و مدیریت
Ali Akbar Farhangi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Communication Sciences, Communication and Management
دکتر محمد سلطانی فر
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات
Mohammad Soltanifar
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: social relations, Communication Sciences
دکتر علی شمس ناتری
استاد دانشکده فنی مجتمع آموزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مهندسی نساجی
Ali Shams Nateri
Professor Technical School of Educational Complex
University of Guilan
Specialist: textile engineering
دکتر مجید قریشی

ویراستار فارسی
دکتر جواد میزبان

Javad Miz Ban

علی رفعتی
علی رفعتی

مدیرداخلی
امید بهبودی
امید بهبودی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۰