درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی نبی اکرم
مدیر مسئول:
شیوا ولایتی
سردبیر:
دکتر سید باقر حسینی
مدیر اجرایی:
ناهید کهنمویی
ویراستار انگلیسی:
دکتر میرسعید موسوی کریمی
تلفن:
041-34429991-8
دورنگار:
041-34442095
سایت اختصاصی:
niyaresh.ucna.ac.ir
نشانی:
تبریز، بالاتر از چهارراه خطیب، موسسه آموزش عالی نبی اکرم
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۲