درباره نشریه
ISSN:
2251-6565
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا یاراحمدی بافقی
سردبیر:
دکتر محمد فاتحی مرجی
مدیرداخلی:
منوچهر صانعی
کارشناس:
مهدیه دهقان
تلفن:
035-38210994
دورنگار:
035-38210994
سایت اختصاصی:
anm.yazd.ac.ir
نشانی:
یزد، صفائیه، چهارراه پژوهش، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، طبقه دوم، دفتر نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن
صندوق پستی:
741-89195
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/31
مدیر مسئول
دکتر علیرضا یاراحمدی بافقی
استادیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: ژئوتکنیک
Ali Reza Yarahmadi Bafghi
Assistant Professor
University of Yazd
Specialist: geotechnic
سردبیر
دکتر محمد فاتحی مرجی
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مکانیک سنگ
Mohammad Fatehi Marji
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Rock Mechanics
اعضای تحریریه
دکتر راحب باقرپور
دانشکده مهندسی معدن
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: استخراج معدن
Raheb Bagherpour
Faculty of Mining Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Mining
دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی
دانشیار اکتشاف، نفت و ژئوفیزیک، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: ژئوفیزیک، اکتشاف معدن
Abolghasem Kamkar Rouhani
Associate Professor, Mining, Petroleum and Geophysics
Shahrood University of Technology
Specialist: Geophysics, Mining exploration
دکتر رضا دهقان
دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
دانشگاه یزد
Reza Dehghan
Associate Professor, Department of Mining and Metallurgical Engineering
University of Yazd
Celal Karpuz

Thierry Verdel
Thierry Verdel

دکتر علیرضا یاراحمدی بافقی
استادیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: ژئوتکنیک
Ali Reza Yarahmadi Bafghi
Assistant Professor
University of Yazd
Specialist: geotechnic
دکتر احمد خدادادی
استاد تمام محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: محیط زیست معدنی
Ahmad Khodadadi
Full Professor, Engineering faculty
Tarbiat Modares University
Specialist: Mineral environment
دکتر جواد غلام نژاد
دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: معدن-استخراج
Javad Gholamnejad
Associate Professor, Department of mining and metallurgical engineering
University of Yazd
Specialist: Mining-extraction
دکتر رضا رحمان نژاد
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: فضاهای زیرزمینی
Reza Rahmannejad
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Underground spaces
دکتر حجت الله رنجبر
استاد تمام مهندسی معدن
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Hojjatollah Ranjbar
Full Professor, Mining Engineering
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر عبدالحمید انصاری
دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: اکتشاف معدن
Abdolhamid Ansari
Associate Professor Faculty of Mining and Metallurgy Engineering
University of Yazd
Specialist: Mining exploration
دکتر احمدرضا مختاری
دانشیار دانشکده مهندسی معدن
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: اکتشاف معدن
Ahmad Reza Mokhtari
Associate Professor Faculty of Mining Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Mining exploration
مدیرداخلی
منوچهر صانعی

کارشناس
مهدیه دهقان

Mahdieh Dehghan

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۰