درباره نشریه
ISSN:
2345-3419
eISSN:
2588-6002
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
مدیر مسئول:
دکتر بهرام بختیاری
سردبیر:
دکتر علی خلیلی
مدیرداخلی:
دکتر نوذر قهرمان
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمود رایینی
ویراستار انگلیسی:
دکتر نوذر قهرمان
تلفن:
034-33257190
دورنگار:
034-33257190
سایت اختصاصی:
www.agrimet.ir
نشانی:
کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دفتر انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران، نشریه هواشناسی کشاورزی ایران، ، کدپستی: 7616914111
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/22
مدیر مسئول
دکتر بهرام بختیاری
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Bahram Bakhtiari
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
سردبیر
دکتر علی خلیلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هواشناسی
Ali Khalili
Professor
University of Tehran
Specialist: Climatology
اعضای تحریریه
دکتر پرویز ایران نژاد
دانشیار
دانشگاه تهران
Parviz Iran Nejad
Associate Professor
University of Tehran
دکتر غلامعباس بارانی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: هیدرولیک
Gholam Abbas Barani
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Hydraulics
دکتر بهرام بختیاری
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Bahram Bakhtiari
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر محمدآقا بلوری زاده
استاد ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
رشته تخصصی: مهندسی فوتونیک
Mahammad Agha Bolourizadeh
Professor Kerman Advanced Industrial and Advanced Technology University
Specialist: Photonic Engineering
دکتر علی خلیلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هواشناسی
Ali Khalili
Professor
University of Tehran
Specialist: Climatology
دکتر محمود رایینی
استاد دانشکده مهندسی زراعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Mahmoud Raeini
Professor Faculty of Agricultural Engineering
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر نوذر قهرمان
دانشیار
دانشگاه تهران
Nozar Ghahreman
Associate Professor
University of Tehran
دکتر غلامعلی کمالی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Gholam Ali Kamali
Associate Professor Science and Research Unit of Tehran
Central Office, Islamic Azad University
ویراستار انگلیسی
دکتر محمود رایینی
استاد دانشکده مهندسی زراعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Mahmoud Raeini
Professor Faculty of Agricultural Engineering
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر نوذر قهرمان
دانشیار
دانشگاه تهران
Nozar Ghahreman
Associate Professor
University of Tehran
مدیرداخلی
دکتر نوذر قهرمان
دانشیار
دانشگاه تهران
Nozar Ghahreman
Associate Professor
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۳