درباره نشریه
ISSN:
2345-3419
eISSN:
2588-6002
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
مدیر مسئول:
دکتر بهرام بختیاری
سردبیر:
دکتر علی خلیلی
مدیرداخلی:
دکتر نوذر قهرمان
مسئول اشتراک:
زهرا افضلی گروه
تلفن:
034-33257190
دورنگار:
034-33257190
سایت اختصاصی:
www.agrimet.ir
نشانی:
کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دفتر انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران، نشریه هواشناسی کشاورزی ایران، ، کدپستی: 7616914111
اشتراک:
پست الکترونیک:
agromet_journal@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/05
مدیر مسئول
دکتر بهرام بختیاری
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
Bahram Bakhtiari
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
سردبیر
دکتر علی خلیلی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هواشناسی
Ali Khalili
Professor, University of Tehran
Specialist: Climatology
هیات تحریریه
دکتر پرویز ایران نژاد
دانشیار دانشگاه تهران
Parviz Iran Nejad
Associate Professor, University of Tehran
دکتر غلامعباس بارانی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: هیدرولیک
Gholam Abbas Barani
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Hydraulics
دکتر بهرام بختیاری
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
Bahram Bakhtiari
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر محمدآقا بلوری زاده
استاد ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
رشته تخصصی: مهندسی فوتونیک
Mahammad Agha Bolourizadeh
Professor, Kerman Advanced Industrial and Advanced Technology University,
Specialist: Photonic Engineering
دکتر سهراب حجام
دانشیار واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه هواشناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: هواشناسی کشاورزی
Sohrab Hajjam
Associate Professor, Science and Research Unit of Tehran, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural Meteorology
دکتر محمدجواد خانجانی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mohammad Javad Khanjani
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر علی خلیلی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هواشناسی
Ali Khalili
Professor, University of Tehran
Specialist: Climatology
دکتر محمود رائینی
استاد دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Mahmoud Raeini
Professor, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر نوذر قهرمان
دانشیار دانشگاه تهران
Nowzar Ghahreman
Associate Professor, University of Tehran
دکتر غلامعلی کمالی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی
Gholam Ali Kamali
Associate Professor, Science and Research Unit of Tehran, Branch, Islamic Azad University
ویراستارفارسی
دکتر بهرام بختیاری
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
Bahram Bakhtiari
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر نوذر قهرمان
دانشیار دانشگاه تهران
Nowzar Ghahreman
Associate Professor, University of Tehran
ویراستار انگلیسی
دکتر نوذر قهرمان
دانشیار دانشگاه تهران
Nowzar Ghahreman
Associate Professor, University of Tehran
مدیرداخلی
دکتر نوذر قهرمان
دانشیار دانشگاه تهران
Nowzar Ghahreman
Associate Professor, University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۸