درباره نشریه
ISSN:
2345-5586
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا
دبیر تحریریه:
سیف الله قنبری نیک
مدیر اجرایی:
سیف الله قنبری نیک
تلفن:
025-31152842 ، داخلی: 2842
سایت اختصاصی:
jiss.isca.ac.ir
نشانی:
قم، چهارراه شهدا، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز مطالعات فرهنگی - اجتماعی
صندوق پستی:
3688-37185
اشتراک:
دورنگار:
025-371160 ، داخلی: 2842
پست الکترونیک:
magazine@isce.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/21
مدیر مسئول
نجف لک زایی
استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم (ع)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lakzaee
Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: political science
سردبیر
حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقر العلوم (ع)
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsa Nia
Associate Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
دبیر تحریریه
سیف الله قنبری نیک
دانشگاه باقر العلوم (ع)
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات
Seifollah Qanbarinik
Baqir al-Olum University
هیات تحریریه
نصرالله آقاجانی
استادیار گروه اجتماعی/دانشگاه باقرالعلوم (ع) دانشگاه باقر العلوم (ع)
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Nasrullah Aqajani
Assistant Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: social Sciences
محمود رجبی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mahmud Rajabi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
Specialist: Sociology
سیدعباس صالحی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و اصول فقه
Seyyed Abbas Salehi
Assistant Professor, Islamic Culture Science and Culture,
Specialist: Philosophy and jurisprudence
حسن غفاری فر
استادیار
رشته تخصصی: فقه (اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین)
Hassan Ghaffarifar
Assistant Professor,
Specialist: Jurisprudence (Contemporary Muslim Social Thought)
حسین کچویان
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossein Kachuyan
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology
شمس الله مریجی
استادیار دانشگاه باقر العلوم (ع)
رشته تخصصی: فقه و اصول، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین، علوم اجتماعی
Shamsollah Mariji
Assistant Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Public policy making
دکتر نصرالله حسین زاده
نصرالله حسین زاده
رشته تخصصی: فقه و اصول حوزه
Nasrollah Hosseinzadeh
Specialist: Jurisprudence and Principles of the Field
نعمت الله کرم الهی
دانشیار دانشگاه باقر العلوم (ع)
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Nematullah Karamullahi
Associate Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Social Science
مدیر اجرایی
سیف الله قنبری نیک
دانشگاه باقر العلوم (ع)
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات
Seifollah Qanbarinik
Baqir al-Olum University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۹