درباره نشریه
ISSN:
2345-5586
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر نجف لکزایی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا
دبیر تحریریه:
سیف الله قنبری نیک
تلفن:
025-31152842 ، داخلی: 2842
سایت اختصاصی:
jiss.isca.ac.ir
نشانی:
قم، چهارراه شهدا، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز مطالعات فرهنگی - اجتماعی
صندوق پستی:
3688-37185
اشتراک:
دورنگار:
025-371160 ، داخلی: 2842
پست الکترونیک:
magazine@isce.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/19
مدیر مسئول
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
سردبیر
حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
دبیر تحریریه
سیف الله قنبری نیک

دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات
Seifollah Qanbarinik

Baqir al-Olum University
اعضای تحریریه
حجت الاسلام دکتر کریم خان محمدی
دانشیار گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات
دانشگاه باقرالعلوم
Karim Khan Mohammadi
Associate Professor, bagher aloloum
Baqir al-Olum University
حجت الاسلام دکتر نصرالله آقاجانی
استادیار گروه اجتماعی/دانشگاه باقرالعلوم (ع)
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Nasrullah Aqajani
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: social Sciences
حجت الاسلام دکتر محمود رجبی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mahmud Rajabi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Sociology
دکتر سید عباس صالحی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و اصول فقه
Seyyed Abbas Salehi
Assistant Professor Islamic Culture Science and Culture
Specialist: Philosophy and jurisprudence
دکتر حسن غفاری فر
استادیار
رشته تخصصی: فقه (اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین)
Hassan Ghaffarifar
Assistant Professor
Specialist: Jurisprudence (Contemporary Muslim Social Thought)
دکتر حسین کچویان
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossein Kachuyan
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
استادیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فقه و اصول، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین، علوم اجتماعی
Shamsollah Mariji
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Public policy making
دکتر نعمت الله کرم اللهی
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Nematullah Karamullahi
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Social Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۳