درباره نشریه
ISSN:
2383-4471
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه در سال 95 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه یاسوج
مدیر مسئول:
دکتر محسن موحدی دهنوی
سردبیر:
دکتر جهانفر دانشیان
سایت اختصاصی:
yujs.yu.ac.ir/jopp
نشانی:
یاسوج، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران، گروه زراعت و اصلاح نباتات، ، کدپستی: 7591874831
تاریخ به‌روزآوری: 1395/05/27
مدیر مسئول
دکتر محسن موحدی دهنوی
استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mohsen Movahhedi Dehnavi
Professor, Crop physiology, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture
University of Yasuj
Specialist: Plant Physiology
سردبیر
دکتر جهانفر دانشیان
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی
Jahanfar Daneshian
Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute of Iran
Specialist: Agricultural Ecology
اعضای تحریریه
دکتر جهانفر دانشیان
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی
Jahanfar Daneshian
Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute of Iran
Specialist: Agricultural Ecology
دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت
Seyyed Ali Mohammad Modarres Sanavi
Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Physiology, Agriculture
سید عبدالرضا کاظمینی
استاد بخش تولید وژنتیک گیاهی.
ایران- شیراز- دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. بخش تولید و ژنتیک گیاهی
رشته تخصصی: تولیدات گیاهی- علف های هرز- تنش های زنده و غیرزنده
Seyed Abdolreza Kazemeini
Professor, College of Agriculture,Shiraz University, Plant Production and Genetics
ایران- شیراز- دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. بخش تولید و ژنتیک گیاهی
دکتر محمودرضا تدین
استاد زراعت
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: زراعت
Mahmoud Reza Tadayon
Professor, Agronomy
Shahrekord University
Specialist: Agronomy -Crop Physiology
علیرضا یدوی
دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: زراعت
Alireza Yadavi
Associate Professor, Agronomy and plant breeding
University of Yasuj
Specialist: Agronomy
دکتر اصغر رحیمی
عضو هیات علمی
Asghar Rahimi

دکتر سینا فلاح
استاد گروه زراعت، دانشگاه شهرکرد
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Sina Fallah
Professor, Agronomy Department, Shahrekord University
Shahrekord University
Specialist: Crop Ecology
دکتر حمیدرضا بلوچی
استاد زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت، علوم بذر
Hamidreza Balouchi
Professor, Agronomy
University of Yasuj
Specialist: Plant Physiology, Agronomy, Seed Science
دکتر محسن موحدی دهنوی
استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mohsen Movahhedi Dehnavi
Professor, Crop physiology, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture
University of Yasuj
Specialist: Plant Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۴