درباره نشریه
ISSN:
2383-4366
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر رضا ایمانی
سردبیر:
دکتر سلیمان خیری
مدیر اجرایی:
الهام مردان پور شهرکردی
کارشناس:
غلامحسین بهرامی
تلفن:
038-33349509
سایت اختصاصی:
ijer.skums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/03
مدیر مسئول
دکتر رضا ایمانی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: Infectious Disease
Reza Imani

Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: بيماري عفوني
سردبیر
دکتر سلیمان خیری
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: متخصص آمار
Soleiman Kheiri
Associate Professor School of Health
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistician
اعضای تحریریه
دکتر محسن اربابی
دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohsen Arbabi
School of Health
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر شروین عصاری
استادیار پژوهشی دانشکده بهداشت عمومی
Shervin Assari
Research Assistant Professor School of Public Health University of Michigan - United States
دکتر سعید دستگیری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Saeed Dastgiri
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر ابوالفضل محمدبیگی
دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی اجتماعی
Abolfazl Mohammad Beigi
Faculty of Health
Qom University of Medical Sciences
Specialist: Social Epidemiology
دکتر مسعود نیک فرجام

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Masoud Nik Farjam

Shahrekord University of Medical Sciences
دکتر مجتبی صحت
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Mojtaba Sehat
Trauma Research Center
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر کمال صولتی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: روانشناسی
Kamal Solati

Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Psycology
دکتر مسعود امیری
استادیار مرکز تحقیقات تعیین کننده سلامت اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Masoud Amiri
Assistant Professor Social Health Determinants Research Center
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر مهین غفاری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: سلامت و بهداشت جامعه
Mahin Ghafari
Professor School of Health
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Community Health
دکتر علی احمدی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Ali Ahmad

Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Epidemilogist
دکتر صدیقه عسگری
استاد موسسه تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Sedigheh Asgary
Professor Isfahan Cardiovascular Research Institute
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
دکتر امید بیکی
استادیار
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی سرطان، همهگیرشناسی، علوم اعصاب بالینی
Omid Beiki
Assistant Professor
Specialist: Cancer Epidemiology, Epidemiology, Clinical Neuroscience
دکتر علی دل پیشه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Delpisheh
Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
دکتر شهرام اعتمادی فر
دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: پرستاری
Shahram Etemadifar
Nursing school
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مرتضی هاشم زاده چالشتری
استاد مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: بیوشیمی، phd ژنتیک انسانی
Morteza Hashemzadeh Chaleshtari
Professor Cellular and Molecular Research Center
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: biochemistry, human genetics phd
دکتر کوروش هلاکویی نایینی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، امارو اپیدمیولوژی
Kourosh Holakouie Naieni
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Emi Epidemiology
دکتر محسن جان قربانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Mohsen Janghorbani

Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر علی کریمی آخورمه
دانشیار مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ویروس شناس
Ali Karimi Akhormeh
Associate Professor Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Virologist
دکتر سلیمان خیری
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: متخصص آمار
Soleiman Kheiri
Associate Professor School of Health
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistician
دکتر اردشیر خسروی

رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Ardeshir Khosravi
Ministry of Health
Specialist: Epidemiologis
دکتر مسعود لطفی زاده
گروه بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: سلامت و بهداشت جامعه
Masoud Lotfizadeh
Department of Community Health
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Community Health
دکتر رضا مسعودی
استادیار دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: پرستاری
Reza Masoudi
Assistant Professor Nursing Schoo
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمود مباشری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Mahmoud Mobasheri
Associate Professor
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر علی مومنی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: نفرولوژی
Ali Momeni

Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر فرید نجفی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Farid Najafi
Professor School of Public Health
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر سیامک صبور

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Siamak Sabour

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemilogist
دکتر کوروش سایه میری
گروه جامعه پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: متاستاتیک، متاآنالیز
Kurush Sayehmiri
Department of Community Medicine
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistic, Meta-analysis
دکتر مژده شریفیان فرد
مرکز تحقیقات ویروسی، موسسه ملی تحقیقات بیماری سل و بیماریهای ریوی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Mojdeh Sharifian Fard
Virology Research Centre, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Disease
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر حمید سوری
استاد گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor Epidemiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمدحسین تقدیسی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت
Mohammad Hosein Taghdisi
Professor School of Public Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health promotion
دکتر قاسم یادگارفر
دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Ghasem Yadegar Far
Associate Professor Department of Epidemiology & Biostatistics
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
ویراستار انگلیسی
غلامحسین بهرامی
غلامحسین بهرامی

مدیر اجرایی
الهام مردان پور شهرکردی
الهام مردان پور شهرکردی

کارشناس
غلامحسین بهرامی
غلامحسین بهرامی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۱