درباره نشریه
ISSN:
2383-0956
eISSN:
2322-5270
دوره انتشار:
دوماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن ماهی شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سهیل ایگدری
سردبیر:
دکتر باقر مجازی امیری
مدیر اجرایی:
دکتر عطا مولودی صالح
سایت اختصاصی:
ij-aquaticbiology.com
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه شیلات، ، کدپستی: 3158777871
تلفن همراه:
09396954207
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/08
مدیر مسئول
دکتر سهیل ایگدری
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
Soheil Eagderi
Associate Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Aquatic biology
سردبیر
دکتر باقر مجازی امیری
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی، اصلاح نژاد، آبزی پروری، فیزیولوژی و آبزی پروری
Bagher Mojazi Amiri
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Physiology, breeding, aquaculture, Physiology and Aquaculture
اعضای تحریریه
Caterina Faggio
Professor University of Messina, Italy
Specialist: Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences
Alberto Cuesta
Alberto Cuesta

Specialist: Cellular Biology and Histology
Mohsen Abdel Tawwab
Mohsen Abdel Tawwab

Specialist: Fish Biology and Ecology
Emili Garcia Berthou
Emili Garcia Berthou
Professor
Specialist: Ecology
Dominique Adriaens
Dominique Adriaens

Specialist: Evolutionary Morphology of Vertebrate
Anilava Kaviraj
Anilava Kaviraj
Professor
Specialist: Zoology
Ekaterina D.Vasilieva
Ekaterina D.Vasilieva

Specialist: Zoological Museum
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زیست شناسی
Hamid Reza Esmaeili
Professor College of Sciences
University of Shirazu
Specialist: Biology
Brian W.Coad
Brian W.Coad

یزدان کیوانی
دانشیار شیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
Yazdan Keivany
Associate Professor, Fisheries
Isfahan University of Technology
Erdogan CICEK
Erdogan CICEK

دکتر هادی پورباقر
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکولوژی آبزیان
Hadi Poor Bagher
Associate Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Aquatic ecology
Sevil Sun Gur
Sevil Sun Gur

Specialist: Biology
Mohammad Manjurul Alam
Mohammad Manjurul Alam

Specialist: Fisheries
دکتر سهیل ایگدری
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
Soheil Eagderi
Associate Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Aquatic biology
دکتر غلامرضا رفیعی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان، شیلات
Gholamreza Rafiee
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Aquaculture, Fisheries
Christopher Marlowe Caipang
Christopher Marlowe Caipang

Specialist: Applied Science
دکتر سید مرتضی حسینی

Seyyed Morteza Hoseini

Mohamed Ahmed Abu Elregal
Mohamed Ahmed Abu Elregal

Specialist: Marine Science
مدیر اجرایی
دکتر عطا مولودی صالح
دانش آموخته دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
Atta Mouludi Saleh
.Ph.D, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۳۶