درباره نشریه
ISSN:
2383-0956
eISSN:
2322-5270
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
انجمن ماهی شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سهیل ایگدری
سردبیر:
دکتر باقر مجازی امیری
مدیر اجرایی:
عطا مولودی صالح
سایت اختصاصی:
ij-aquaticbiology.com
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه شیلات، ، کدپستی: 3158777871
تلفن همراه:
09396954207
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/31
مدیر مسئول
دکتر سهیل ایگدری
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
Soheil Eagderi
Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Aquatic biology
سردبیر
دکتر باقر مجازی امیری
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی، اصلاح نژاد، آبزی پروری، فیزیولوژی و آبزی پروری
Bagher Mojazi Amiri
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Physiology, breeding, aquaculture, Physiology and Aquaculture
هیات تحریریه
Caterina Faggio
Professor, University of Messina, Italy,
Specialist: Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences
Alberto Cuesta
Alberto Cuesta
Specialist: Cellular Biology and Histology
Mohsen Abdel Tawwab
Mohsen Abdel Tawwab
Specialist: Fish Biology and Ecology
Emili Garcia Berthou
Emili Garcia Berthou
Professor,
Specialist: Ecology
Dominique Adriaens
Dominique Adriaens
Specialist: Evolutionary Morphology of Vertebrate
Anilava Kaviraj
Anilava Kaviraj
Professor,
Specialist: Zoology
Ekaterina D.Vasilieva
Ekaterina D.Vasilieva
Specialist: Zoological Museum
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
استاد دانشکده علوم دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زیست شناسی
Hamid Reza Esmaeili
Professor, College of Sciences, University of Shirazu
Specialist: Biology
Brian W.Coad
Brian W.Coad
دکتر یزدان کیوانی
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: شیلات
Yazdan Keivany
Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology
Specialist: Fisheries
Erdogan CICEK
Erdogan CICEK
دکتر هادی پورباقر
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکولوژی آبزیان
Hadi Poor Bagher
Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Aquatic ecology
Sevil Sun Gur
Sevil Sun Gur
Specialist: Biology
Mohammad Manjurul Alam
Mohammad Manjurul Alam
Specialist: Fisheries
دکتر سهیل ایگدری
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
Soheil Eagderi
Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Aquatic biology
دکتر غلامرضا رفیعی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان، شیلات
Gholamreza Rafiee
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Aquaculture, Fisheries
Christopher Marlowe Caipang
Christopher Marlowe Caipang
Specialist: Applied Science
دکتر سیدمرتضی حسینی
Seyyed Morteza Hoseini
Mohamed Ahmed Abu Elregal
Mohamed Ahmed Abu Elregal
Specialist: Marine Science
مدیر اجرایی
عطا مولودی صالح
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۰