درباره نشریه
ISSN:
2423-4060
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
شهریور 1393
صاحب امتیاز:
انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
مدیر مسئول:
دکتر رضا خجسته مهر
سردبیر:
دکتر رضا خجسته مهر
سایت اختصاصی:
www.ijfp.ir
نشانی:
اهواز، خیابان سلمان فارسی (نادری) ، خیابان علم الهدی جنوبی، مجتمع پزشکی مروارید، طبقه دوم، انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
تلفن همراه:
09160643808
اشتراک:
پست الکترونیک:
jfp1392@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/04
مدیر مسئول
دکتر رضا خجسته مهر
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی، مشاوره و راهنمایی
Reza Khojastehmehr
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Psychology, consultation and guidance
سردبیر
دکتر رضا خجسته مهر
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی، مشاوره و راهنمایی
Reza Khojastehmehr
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Psychology, consultation and guidance
اعضای تحریریه
دکتر نسرین ارشدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Nasrin Arshadi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر غلامعلی افروز
استاد دانشکده روانشناسی و آموزش و پرورش
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor Faculty of Psychology and Education
University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
Keith Stephen Dobson
????? ?????? دانشگاه کلگري کانادا
دکتر سیمین حسینیان
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، مشاوره و راهنمایی
Simin Hoseynian
Professor
University of Alzahra
Specialist: Education
دکتر شکوه نوابی نژاد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشناسی مشاوره
Shokooh Navabinejad
Profesor
Kharazmi University
Specialist: Advice
دکتر یوسفعلی عطاری
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Yoosef Ali Attari
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: family counselling
دکتر محمدعلی بشارت
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mohammad Ali Besharat
Professor
University of Tehran
Specialist: Personality and Clinical Psychology
دکتر رضا خجسته مهر
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی، مشاوره و راهنمایی
Reza Khojastehmehr
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Psychology, consultation and guidance
دکتر منیژه شهنی ییلاق
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Manijeh Shehni Yaylagh
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
دکتر فاطمه بهرامی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مشاوره
Fatemeh Bahrami
Faculty of Education and Psychology
University of Isfahan
Specialist: Advice
دکتر نجمه حمید
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی
Najmeh Hamid
Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Psychology
دکتر ناصر یوسفی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Naser Yousefi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Family Counseling
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۸