درباره نشریه
ISSN:
2322-3073
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
مدیر مسئول:
دکتر محسن عشوریان
سردبیر:
دکتر محسن عشوریان
مدیر اجرایی:
دکتر امیرحسین زائری
تلفن:
031-52472290 ، داخلی: 233
سایت اختصاصی:
em.majlesi.info
نشانی:
مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، دفتر فصلنامه، ، کدپستی: 8631656451
تاریخ به‌روزآوری: 1399/12/25
مدیر مسئول
دکتر محسن عشوریان
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
رشته تخصصی: برق
Mohsen Ashourian
Associate Professor Majlesi Branch
majlesi Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electricity
سردبیر
دکتر محسن عشوریان
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
رشته تخصصی: برق
Mohsen Ashourian
Associate Professor Majlesi Branch
majlesi Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electricity
اعضای تحریریه
دکتر داوود طغرایی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Davood Toghraie
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: heat transfer, Molecular dynamics simulation, Fluid mechanics
رضا زارع
رضا زارع

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Reza Zare
Majlesi Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر کامران امینی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Kamran Amini
Associate Professor
majlesi Branch, Islamic Azad University
دکتر مریم بهرامی پناه
دکتر مریم بهرامی پناه

Maryam Bahramipanah
Montana State University
الیاس رخشانی
الیاس رخشانی

Elyas Rakhshani
Delft University of Technology
Kasim Zor
Kasim Zor
Adana Science and Technology University
دکتر مصطفی عیدیانی
دانشیار مهندسی برق
شرکت تولید نیروی برق خراسان
رشته تخصصی: دینامیک سیستم قدرت
Mostafa Eidiani
Associate Professor, Electrical Engineering
شرکت تولید نیروی برق خراسان
Specialist: Power System Dynamics
محمد بهاروند
محمد بهاروند

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammad Baharvand
Khorasgan Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر ابوذر مجلسی
واحد شاهین شهر اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Abouzar Majlesi
Isfahan Shahin Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Art research
Sanjeevikumar Padmanaban
Sanjeevikumar Padmanaban

بهزاد احمدی
بهزاد احمدی

دکتر بهنام محمدی ایواتلو
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق - سیستمهای قدرت
Behnam Mohammadi Ivatlo
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Electrical Engineering - Power Systems
دکتر علیرضا سرودی
استادیار
دانشگاه تهران
Alireza Soroudi
Assistant Professor
University of Tehran
آرش حسن پور
آرش حسن پور

دکتر احسان اسفندیاری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
رشته تخصصی: برق
Ehsan Esfandiari
Assistant Professor Majlesi Branch
majlesi Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electricity
منصور طالبی
منصور طالبی

محسن بت شکن
محسن بت شکن

Mohsen Botshekan
Power and Water University
دکتر مهرداد جعفربلند
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: ماشینهای الکتریکی و درایوها
Mehrdad Jafar Boland
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Electrical Machines and Drive
 Gwo
Gwo

Ruey YU
Ruey YU

محمدرضا زارع
محمدرضا زارع

ایشاک آریس
ایشاک آریس

یونگ لین
یونگ لین

مدیر اجرایی
دکتر امیرحسین زائری

Amir Hossein Zaeri

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۵