درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر یاسر پیرعلی خیرآبادی
سردبیر:
دکتر مرتضی حسینی نژاد
مدیرداخلی:
دکتر فرزانه حسینی
ویراستار فارسی:
سعید کیانپور قهفرخی
ویراستار انگلیسی:
دکتر مرتضی حسینی نژاد
تلفن:
038-32321669
دورنگار:
038-32321669
سایت اختصاصی:
journal.sku.ac.ir/znj/fa
نشانی:
شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، اداره انتشارات و مجلات، ، کدپستی: 8818634141
صندوق پستی:
115
تاریخ به‌روزآوری: 1397/01/06
مدیر مسئول
دکتر یاسر پیرعلی خیرآبادی

Yaser Pirali Kheiabadi

سردبیر
دکتر مرتضی حسینی نژاد
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: علوم درمانگاهی
Morteza Hoseininejad
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahrekord University
Specialist: Clinical Sciences
اعضای تحریریه
رضا ایمانی راستابی
رضا ایمانی راستابی

رضی الله جعفری جوزانی
رضی الله جعفری جوزانی

سعید حبیبیان دهکردی
سعید حبیبیان دهکردی

مرتضی زهرایی صالحی
مرتضی زهرایی صالحی

دکتر امیر شاکریان
استاد واحد شهرکرد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Amir Shakerian
Professor Shahrekord unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Health Food
عزیزالله فلاح مهرجردی
عزیزالله فلاح مهرجردی

دکتر غلامعلی کجوری
استاد
دانشگاه شهرکرد
دکتر ایرج کریمی
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: پاتوبیولوژی
Iraj Karimi
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahrekord University
Specialist: pathobiology
دکتر محمدرضا محزونیه
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهرکرد
Mohammad Reza Mahzounieh
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahrekord University
دکتر بهمن مصلی نژاد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: طب داخلی دامهای کوچک
Bahman Mosalanejad
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Internal medicine of small animals
دکتر یاسر پیرعلی خیرآبادی

Yaser Pirali Kheiabadi

دکتر مرتضی حسینی نژاد
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: علوم درمانگاهی
Morteza Hoseininejad
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahrekord University
Specialist: Clinical Sciences
ویراستار فارسی
سعید کیانپور قهفرخی
سعید کیانپور قهفرخی

ویراستار انگلیسی
دکتر مرتضی حسینی نژاد
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: علوم درمانگاهی
Morteza Hoseininejad
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahrekord University
Specialist: Clinical Sciences
مدیرداخلی
دکتر فرزانه حسینی
استادیار میکروبیولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
Farzaneh Hosseini
Assistant Professor, microbiology
Tehran North Branch, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۲