درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر محمدتقی دشتی
مدیر مسئول:
دکتر حسین جوان آراسته
سردبیر:
دکتر حسین جوان آراسته
مدیر اجرایی:
محمد قرائتی ستوده
تلفن:
025-32906405
دورنگار:
025-32906405
سایت اختصاصی:
fh.smhi.ir
نشانی:
قم، خیابان شهید صدوقی، کوچه 56، پلاک 74
صندوق پستی:
1516-37195
اشتراک:
پست الکترونیک:
mahdi_lotfi22@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/20
صاحب امتیاز
دکتر محمدتقی دشتی
استادیار
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Taghi Dashti
Assistant Professor
Specialist: public rights
مدیر مسئول
دکتر حسین جوان آراسته
دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Hosein Jvan Arasteh
Associate Professor of Domain and University Research
Specialist: public rights
سردبیر
دکتر حسین جوان آراسته
دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Hosein Jvan Arasteh
Associate Professor of Domain and University Research
Specialist: public rights
اعضای تحریریه
دکتر محمدجواد ارسطا
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق؛ فقه
Mohammad Javad Arasta
Professor Farabi Campus
University of Tehran
دکتر محسن اسماعیلی
دانشیار حقوق، حقوق خصوصی، حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و علوم حوزوی
Mohsen Esmaeili
Associate Professor, law andpolitical science
University of Tehran
Specialist: law
دکتر سید سجاد ایزدهی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی، فقه سیاسی
Seyed Sajjad Izedehi
Associate Professor
Specialist: political science, Political Jurisprudence
دکتر حمیدرضا شاکرین
استاد تمام منطق فهم دین
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Hamid Reza Shakerin
Full Professor, The logic of Understanding Religion
Research Institute for Islamic Culture and Thought
Specialist: Philosophy and theology
دکتر ابوالقاسم علیدوست
دانشیار
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Aboolghasem Alidost
Associate Professor
Research Institute for Islamic Culture and Thought
Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر محمدمهدی مقدادی
دانشیار
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Mahdi Meghdadi
Associate Professor
Mofid University
Specialist: Private law
دکتر ابراهیم موسی زاده
استاد حقوق عمومی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Ebrahim Mousazadeh
Professor, public law
University of Tehran
Specialist: public law
سید جواد راثی ورعی
دانشیار حقوق و فقه اجتماعی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فقه سیاسی، فقه و اصول
Seyyed Javad Varai
Associate Professor, Hoqhooqh
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Political Jurisprudence, Jurisprudence and Principles
مدیر اجرایی
محمد قرائتی ستوده
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Gheraati Sotudeh
Masters
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۸