درباره نشریه
ISSN:
2676-7031
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران (گروه ارتوپدی)
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل باقری فرد
مدیر مسئول:
دکتر داوود جعفری کردلر
سردبیر:
دکتر نوید نبی زاده
مدیر اجرایی:
دکتر علیرضا میرزایی
تلفن:
021-33542041
021-33542022
دورنگار:
021-33542041
021-33542022
سایت اختصاصی:
jros.iums.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان بهارستان، خیابان مجاهدین اسلام، بیمارستان شفایحیائیان، ، کدپستی: 1157637131
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/09
مدیر مسئول
دکتر ابوالفضل باقری فرد
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلو جراحی زانو
Abolfazl BagheriFard
Associate Professor Department of Orthopedic Surgery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Flo knee surgery
دکتر داوود جعفری کردلر
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ جراحی دست
Davood Jafari Kordlar
Professor medical School
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Hand Surgery Fellowship
سردبیر
دکتر نوید نبی زاده
استادیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ ستون فقرات
Navid Nabizadeh
Assistant ProfessorProfssor Department of Orthopedic Surgery,
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Spine Fellowship
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا یزدی
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ جراحی زانو
Hamid Reza Yazdi
Associate Professor Department of Orthopedic Surgery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Knee Surgery Fellowship
دکتر مژده ذبیحی یگانه
دانشیار مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مشترک
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mozhdeh Zabihi Yeganeh
Associate Professor Bone and Joint Reconstruction Research Center
Iran University of Medical Sciences
دکتر هومن شریعت زاده
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ جراحی دست
Hooman Shariat Zadeh
Associate Professor Department of Orthopedic Surgery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Hand Surgery Fellowship
دکتر کریم پیسوده
استادیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Karim Pisoudeh
Assistant Professor Department of Orthopedic Surgery
Iran University of Medical Sciences
دکتر سعید صباغان
استادیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: متخصص ارتوپدی
Saeed Sabbaghan
Assistant Professor Department of Orthopedic Surgery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic Specialist
دکتر حسن قندهاری
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Hasan Ghandhari
Associate Professor Department of Orthopedic Surgery
Iran University of Medical Sciences
دکتر مهدی مقتدایی
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ جراحی زانو
Mehdi Moghtadaei
Associate Professor Department of Orthopaedics Surgery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Collar Surgery Fellowship
دکتر علی یگانه
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: متخصص ارتوپدی، ارتوپدی
Ali Yeganeh
Associate Professor Department of Orthopaedics Surgery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic Specialist, Orthopaedics
دکتر ابوالفضل باقری فرد
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلو جراحی زانو
Abolfazl BagheriFard
Associate Professor Department of Orthopedic Surgery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Flo knee surgery
دکتر علی منتظری
استاد گروه پژوهشی سلامت جامعه
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ali Montazeri
Professor, Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
Specialist: Public Health and Epidemiology
Allan Gross
Professor
Alois Franz
Medical Director
Specialist: Orthopaedic Surgery
دکتر آرش مقدم الوندی
استاد
رشته تخصصی: مشاور جراح ارتوپدی و تروما
Arash Moghaddam Alvandi
Professor
Specialist: Consultant Orthopaedic & Trauma Surgeon
دکتر بهادر اعلمی هرندی
دکتر بهادر اعلمی هرندی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bahador Alami Harandi
Professor Department of Orthopedic Surgery
Tehran University of Medical Sciences
دکتر بهروز اکبرنیا
استاد سن دیگو، آمریکا
رشته تخصصی: ارتوپدی
Behrooz Akbarnia
Professor San Diego Center for Spinal Disorders, USA
Specialist: Orthopedics
دکتر ابراهیم عامری مهابادی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ جراحی ستون فقرات
Ebrahim Ameri Mahabadi
Professor Department of Orthopedic Surgery,
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Spinal Surgery Fellowship
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
استاد گروه فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Ismail Ebrahimi Takamjani
Professor Department of Physiotherapy
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر فرید نجد مظهر
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ جراحی دست
Farid Najd Mazhar
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Hand Surgery Fellowship
دکتر غلامحسین شاهچراغی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ارتوپدی
Gholam Hossein Shah Cheraghi
Professor Department of Orthopedic Surgery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedics
دکتر غلامرضا شاه حسینی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Gholam Reza Shah Hoseini
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
دکتر همایون هادی زاده
دانشیار گروه رادیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Homayoon Hadizadeh
Associate Professor Department of Radiology
Iran University of Medical Sciences
دکتر حسین فراهینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ در جراحی زانو
Hossein Farahini
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Fellowship in knee surgery
دکتر جعفر فرقانی زاده
استاد گروه روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Jafar Forghanizadeh
Professor Department of Rheumatology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
James P.Waddell
Professor
دکتر جواد پرویزی
استاد گروه ارتوپدی
Javad Parvizi
Professor Orthopedic group
دکتر خدامراد جمشیدی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ تومورهای سیستم عضلانی و استخوانی
Khoda Morad Jamshidi
Professor Department of Orthopedic surgery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Fellowship of Muscle and Bone System Tumors
دکتر محمود جبل عاملی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ جراحی زانو
Mahmoud Jabal Aameli
Professor Department of Orthopedic Surgery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Knee Surgery Fellowship
دکتر مرضیه نجومی
استاد گروه بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Marzieh Nojomi
Professor Department of Public Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
Mohammad Aziz Beigi Mohajer
Mohammad Aziz Beigi Mohajer
LKH- Stolzalpe, Austria
دکتر محمدنقی طهماسبی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی ارتوپدی
Mohammad Naghi Tahmasbi
Professor Department of Orthopedic Surgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthopeadic Surgery
دکتر محمدتقی قضاوی
استادیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Taghi Ghazavi
Assistant Professor Department of Orthopedic Surgery
Iran University of Medical Sciences
دکتر مرتضی کلهر
استادیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ در جراحی هیپ
Morteza Kalhor
Assistant Professor Department of Orthopedic Surgery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Fellowship in Hip Surgery
دکتر مرتضی نخعی
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: جراحی و آرتروسکوپی شانه
Morteza Nakhaie Amroodi
Associate Professor Department of Orthopedic Surgery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Shoulder surgery and arthroscopy
Reinhard Graf
Reinhard Graf

دکتر رضا شهریارکامرانی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: عمل جراحی ارتوپدی
Reza Shahriyar Kamrani
Professor Department of Orthopedic Surgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic Surgery
Ronald J.van Heerwaarden

دکتر سام حاجی علی لو
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Sam Haji Aliloo
Associate Professor Department of Orthopedic Surgery
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید جواد مرتضوی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ارتوپدی
Seyed Javad Mortazavi
Professor Department of Orthopedic Surgery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Orthopaedics
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
Siegfried Hofmann
Associate Professor
Wolfgang Klauser

مدیر اجرایی
دکتر علیرضا میرزایی
استادیار مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مشترک
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Ali Reza Mirzaei
Assistant Professor Bone and Joint Reconstruction Research Center
Iran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۰