درباره نشریه
ISSN:
2345-296X
eISSN:
2383-4315
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران (گروه ارتوپدی)
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل باقری فرد
مدیر مسئول:
دکتر داوود جعفری
سردبیر:
دکتر نوید نبی زاده
مدیر اجرایی:
دکتر علیرضا میرزایی
تلفن:
021-33542041
021-33542022
دورنگار:
021-33542041
021-33542022
سایت اختصاصی:
www.shafaorthoj.com
نشانی:
تهران، میدان بهارستان، خیابان مجاهدین اسلام، بیمارستان شفایحیائیان، ، کدپستی: 1157637131
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/08
مدیر مسئول
دکتر ابوالفضل باقری فرد
ابوالفضل باقری فرد
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Abolfazl BagheriFard
Associate Professor, Department of Orthopedic Surgery, Iran University of Medical Sciences
دکتر داوود جعفری
داوود جعفری
استاد گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Davod Jafari
Professor, Department of Orthopedic Surgery, Iran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر نوید نبی زاده
نوید نبی زاده
استادیار گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Navid NabiZadeh
Assistant ProfessorProfssor, Department of Orthopedic Surgery,, Iran University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر حمیدرضا یزدی
حمیدرضا یزدی
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Hamid Reza Yazdi
Associate Professor, Department of Orthopedic Surgery, Iran University of Medical Sciences
دکتر مژده ذبیحی یگانه
مژده ذبیحی یگانه
دانشیار مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مشترک دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mozhdeh Zabihi Yeganeh
Associate Professor, Bone and Joint Reconstruction Research Center, Iran University of Medical Sciences
دکتر هومن شریعت زاده
هومن شریعت زاده
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Hooman Shariat Zadeh
Associate Professor, Department of Orthopedic Surgery, Iran University of Medical Sciences
دکتر کریم پیسوده
کریم پیسوده
استادیار گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Karim Pisoudeh
Assistant Professor, Department of Orthopedic Surgery, Iran University of Medical Sciences
دکتر سعید صباغان
سعید صباغان
استادیار گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Saeed Sabbaghan
Assistant Professor, Department of Orthopedic Surgery, Iran University of Medical Sciences
دکتر ابوالفضل باقری فرد
ابوالفضل باقری فرد
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Abolfazl BagheriFard
Associate Professor, Department of Orthopedic Surgery, Iran University of Medical Sciences
علی منتظری
استاد
رشته تخصصی: سلامت همگانی و اپیدمیولوژی، روانشناسی
Ali Montazeri
Professor,
Specialist: Public Health and Epidemiology, Psychology
Allan Gross
استاد
Allan Gross
Professor, Department of Orthopedic Surgery, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada,
Alois Franz
مدیر پزشکی
Alois Franz
Medical Director,
دکتر آرش مقدم الوندی
آرش مقدم الوندی
استاد
Arash Moghaddam Alvandi
Professor, Consultant Orthopedic & Trauma Surgeon, Center of Orthopedics, Trauma Surgery, & Spinal Cord Injury, Heidelberg University Hospital Heidelberg, Heidelberg, Germany,
بهادر اعلمی هرندی
استاد گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bahador Alami Harandi
Professor, Department of Orthopedic Surgery, Tehran University of Medical Sciences
دکتر بهروز اکبرنیا
بهروز اکبرنیا
استاد سن دیگو، آمریکا
رشته تخصصی: ارتوپدی
Behrooz Akbarnia
Professor, San Diego Center for Spinal Disorders, USA,
Specialist: Orthopedics
دکتر ابراهیم عامری
ابراهیم عامری
استاد گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Ebrahim Ameri
Professor, Department of Orthopedic Surgery,, Iran University of Medical Sciences
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
استاد گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Ismail Ebrahimi Takamjani
Professor, Department of Physiotherapy, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر فرید نجد مظهر
فرید نجد مظهر
دانشیار بیمارستان رسول اکرم دانشگاه علوم پزشکی ایران
Farid Najd Mazhar
Associate Professor Rasool Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences
غلامحسین شاهچراغی
استاد گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ارتوپدی
Gholam Hossein Shah Cheraghi
Professor, Department of Orthopedic Surgery, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedics
دکتر غلامرضا شاه حسینی
غلامرضا شاه حسینی
دانشیار بیمارستان رسول اکرم دانشگاه علوم پزشکی ایران
Gholam Reza Shah Hoseini
Associate Professor Rasool Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences
دکتر همایون هادی زاده
همایون هادی زاده
دانشیار گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Homayoon Hadi Zadeh
Associate Professor, Department of Radiology, Iran University of Medical Sciences
دکتر حسین فراهینی
حسین فراهینی
استاد بیمارستان رسول اکرم دانشگاه علوم پزشکی ایران
Hossein Farahini
Professor of Rasoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences
جعفر فرقانی زاده
استاد گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Jafar Forghani Zadeh
Professor, Department of Rheumatology, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
James P.Waddell
استاد
James P.Waddell
Professor, Department of Orthopedic Surgery, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada,
جواد پرویزی
استاد موسسه روتمن فیلادلفیا گروه ارتوپدی
Javad Parvizi
Professor at the Ruthen Institute of Philadelphia, Orthopedic group,
دکتر خدامراد جمشیدی
خدامراد جمشیدی
استاد گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Khoda Morad Jamshidi
Professor, Department of Orthopedic surgery, Iran University of Medical Sciences
دکتر محمود جبل عاملی
محمود جبل عاملی
استاد بیمارستان شفا گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mahmoud JabaAameli
Professor of Healing Hospital, Department of Orthopedic Surgery, Iran University of Medical Sciences
دکتر مرضیه نجومی
مرضیه نجومی
استاد گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Marzieh Nojomi
Professor, Department of Public Health, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر محمد عزیزبیگی مهاجر
محمد عزیزبیگی مهاجر
Mohammad Aziz Beigi Mohajer
LKH- Stolzalpe, Austria,
محمدنقی طهماسبی
استاد گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی ارتوپدی
Mohammad Naghi Tahmasbi
Professor, Department of Orthopedic Surgery, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthopeadic Surgery
محمدتقی قضاوی
استادیار گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Taghi Ghazavi
Assistant Professor, Department of Orthopedic Surgery, Iran University of Medical Sciences
دکتر مرتضی کلهر
مرتضی کلهر
استادیار بیمارستان فیروزگر گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Morteza Kalhor
Assistant Professor of Firoozgar Hospital, Department of Orthopedic Surgery, Iran University of Medical Sciences
دکتر مرتضی نخعی
مرتضی نخعی
استادیار بیمارستان شفا گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Morteza Nakhaie
Assistant Professor, Shafa Hospital, Department of Orthopedic Surgery, Iran University of Medical Sciences
Reinhard Graf
Reinhard Graf
orthopedic clinic Stolzalpe, (Retired) , Austria,
دکتر رضا شهریار کامرانی
رضا شهریار کامرانی
دانشیار بیمارستان شریعتی گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Shahriyar Kamrani
Associate Professor of Shariati Hospital, Department of Orthopedic Surgery, Tehran University of Medical Sciences
Ronald J.van Heerwaarden
Ronald J.van Heerwaarden
Limb Deformity Center, Limb Deformity Reconstruction Units, Sint Maartensclinics, The Netherlands,
سام حاجی علی لو سامی
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Sam Haji Ali Loo Sami
Associate Professor, Department of Orthopedic Surgery, Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیدجواد مرتضوی
سیدجواد مرتضوی
دانشیار بیمارستان شریعتی گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Seyed Javad Mortazavi
Associate Professor of Shariati Hospital, Department of Orthopedic Surgery, Iran University of Medical Sciences
شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Psychiatric Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
Siegfried Hofmann
دانشیار
Siegfried Hofmann
Associate Professor, Orthopedic Surgery, Head of Knee Training Center, LKH Stolzalpe, 8852 Stolzalpe, Austria,
Wolfgang Klauser
Wolfgang Klauser
Deputy medical chairman, Hospital of Orthopedic surgery, Helios- Endo Klinik, Hamburg, Germany,
مدیر اجرایی
دکتر علیرضا میرزایی
علیرضا میرزایی
استادیار مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مشترک دانشگاه علوم پزشکی ایران
Ali Reza Mirzaei
Assistant Professor, Bone and Joint Reconstruction Research Center, Iran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۳