درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
علی اکبر محمدزاده
مدیر مسئول:
علی اکبر محمدزاده
ویراستار فارسی:
لیلا جعفری
تلفن:
044-46327929
نشانی:
شاهین دژ، انتهای خیابان امام، خیابان کشاورز، ساختمان مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی
تلفن همراه:
09147224155
تاریخ به‌روزآوری: 1395/08/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۹