درباره نشریه
ISSN:
2322-5807
eISSN:
2423-3900
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مراغه
مدیر مسئول:
دکتر بیاض دارابی
سردبیر:
دکتر ایلدار صادقی
مدیر اجرایی:
پروین نقی زاده
مدیرداخلی:
دکتر محمد شهریاری
ویراستار انگلیسی:
دکتر سهراب بزم
تلفن:
041-37278900
دورنگار:
041-37278900
سایت اختصاصی:
scma.maragheh.ac.ir
نشانی:
مراغه، میدان مادر، دانشگاه مراغه
صندوق پستی:
8311-55181
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/08
مدیر مسئول
دکتر بیاض دارابی
گروه ریاضیات
دانشگاه مراغه
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل فازی، نابرابری انتگرال فازی، انتگرال های پزو، توپولوژی فازی
Bayaz Daraby
Department of Mathematics
University of Maragheh
Specialist: Fuzzy Analysis, Fuzzy Integral Inequality, Pesudo Integrals, Fuzzy Topology
سردبیر
دکتر ایلدار صادقی
استاد گروه ریاضیات
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل عملکرد، تجزیه و تحلیل متغیر، هندسه فضاهای بانکی
Ildar Sadeghi
Professor Department of Mathematics
Sahand University of Technology
Specialist: Functional Analysis, Variational Analysis, Geometry of Banach Spaces
اعضای تحریریه
Silvestru Dragomir
Professor
Specialist: Mathematics, Applied Mathematics, Inequalities, Mathematical Analysis, Approximation Theory
دکتر محمود فیلالی
استاد
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل هارمونیکی و عملکردی
Mahmoud Filali
Professor
Specialist: Harmonic and Functional Analysis
Palle Jorgensen
Professor
Specialist: Analysis, Functional Analysis & Operator Theory, Imaging & Signal Processing, Mathematical Physics, Representation & Number Theory
Endre Pap

Specialist: Nonlinear integrals, Non-additive measures, Aggregation operators, Nonlinear partial differential equations
Michael Th. Rassias

Specialist: Mathematical analysis, Analytic number theory
Hari Mohan Srivastava
Professor
Specialist: Fractional Calculus and Its Applications, Integral Equations and Transforms, Real and Complex Analysis
Jen Chih Yao

Specialist: Dynamic Programming, Mathematical Programming, Operations Research
دکتر رسول آقالاری
استاد گروه ریاضیات
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل جامع
Rasoul Agha Lary
Professor Department of Mathematics
University of Urmia
Specialist: Complex Analysis
دکتر بیاض دارابی
گروه ریاضیات
دانشگاه مراغه
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل فازی، نابرابری انتگرال فازی، انتگرال های پزو، توپولوژی فازی
Bayaz Daraby
Department of Mathematics
University of Maragheh
Specialist: Fuzzy Analysis, Fuzzy Integral Inequality, Pesudo Integrals, Fuzzy Topology
دکتر علی عبادیان
استاد گروه ریاضیات
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل عملکرد، تجزیه و تحلیل جامع، تجزیه و تحلیل هارمونیک
Ali Ebadian
Professor Department of Mathematics
University of Urmia
Specialist: Functional Analysis, Complex Analysis, Harmonic Analysis
دکتر کریم ایواز
استاد گروه ریاضیات
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مسئله مرزی آزاد و حرکتی، معادلات انتگرال، روشهای عددی در PDE و ODE
Karim Ivaz
Professor Department of Mathematics
University of Tabriz
Specialist: Free and Moving Boundary Problem, Integral Equations, Numerical Methods in PDE and ODE
دکتر عباس نجاتی
استاد گروه ریاضیات
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: تئوری قاب، نابرابری، ثبات معادلات عملکردی و جبرها Banach
Abbas Najati
Professor Department of Mathematics
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Frame Theory, Inequalities, Stability of Functional Equations and Banach Algebras
دکتر شهرام نجف زاده
گروه ریاضیات
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل جامع، توابع یکسان، GFTA
Shahram Najaf Zadeh
Department of Mathematics
Payame Noor University
Specialist: Complex Analysis, Univalent Functions, GFTA
دکتر حسین پیری
گروه ریاضیات
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل عملکردی، تجزیه و تحلیل پیچیده
Hossein Piri
Department of Mathematics
Specialist: Functional Analysis, Complex Analysis
دکتر اصغر رحیمی
استاد گروه ریاضیات
دانشگاه مراغه
رشته تخصصی: نظریه اپراتور، تحلیل عملکردی، نظریه قاب
Asghar Rahimi
Professor Department of Mathematics
University of Maragheh
Specialist: Functional Analysis, Frame Theory, Operator Theory
دکتر اصغر رنجبری
گروه ریاضیات
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آنالیز عملکردی (مخروط های محدب محوری، مثبت)، نظریه دامنه
Asghar Ranjbari
Department of Mathematics
University of Tabriz
Specialist: Functional Analysis (Locally Convex Cones, Positivity), Domain Theory
دکتر ایلدار صادقی
استاد گروه ریاضیات
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل عملکرد، تجزیه و تحلیل متغیر، هندسه فضاهای بانکی
Ildar Sadeghi
Professor Department of Mathematics
Sahand University of Technology
Specialist: Functional Analysis, Variational Analysis, Geometry of Banach Spaces
دکتر لیلا شهباز
گروه ریاضیات
دانشگاه مراغه
رشته تخصصی: نظریه شبکه، نظریه نیمه گرایی، جبر جهانی، نظریه مجموعه، ساختار مرتب شده، S-acts
Leila Shahbaz
Department of Mathematics
University of Maragheh
Specialist: Lattice Theory, Semigroup Theory, Universal Algebra, Category Theory, Ordered structures, S-acts
دکتر علی شکری
گروه ریاضیات
دانشگاه مراغه
رشته تخصصی: راه حل عددی ODE، PDE، معادله Schründinger، جبر خطی عددی، تحقیقات عملیاتی
Ali Shokri
Department of Mathematics
University of Maragheh
Specialist: Numerical Solution of ODE, PDE, Schr?dinger Equation, Numerical Linear Algebra, Operations Research
Praveen Agarwal
Praveen Agarwal

Peter Balazs
Professor
Specialist: Time Frequency Analysis, Gabor Analysis, Numerics, Frame Theory, Signal Processing, Acoustics and Psychoacoustics
Bilal Bilalov
Professor
Specialist: Approximation Theory, Theory of Bases, Teory of frames, Spectural Theory of Operators
Sofia Giuffre
Professor
Specialist: Variational Analysis
Poom Kumam
Professor
Specialist: Fixed Point in Modular Spaces, Functional Analysis, Fixed Point Theorem, Random Fixed Point Theorem, Geometric Property in Banach Spaces
Antonino Maugeri
Professor Department of Mathematics and Computer Science (DMI), University of Catania, Catania, Italy
Specialist: Variational Analysis
Radko Mesiar
Professor
Specialist: Measure Theory, Uncertainty Modelling, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Multicriteria Decision Support, Copulas, Triangular Norms, Aggregation Operators and Related Operators, Intelligent Computing
ویراستار انگلیسی
دکتر سهراب بزم
دانشیار Mathematics
دانشگاه مراغه
رشته تخصصی: حل عددی معادلات انتگرال، جبر خطی عددی
Sohrab Bazm
Associate Professor, Department of Mathematics, Faculty of Science, Maragheh, Iran
University of Maragheh
Specialist: Numerical Solution of Integral Equations, Numerical Linear Algebra
مدیر اجرایی
پروین نقی زاده
گروه ریاضیات
دانشگاه مراغه
رشته تخصصی: نظریه گراف
Parvin Naghi Zadeh
Department of Mathematics
University of Maragheh
Specialist: Graph Theory
مدیرداخلی
دکتر محمد شهریاری
گروه ریاضیات
دانشگاه مراغه
Mohammad Shahriari
Department of Mathematics
University of Maragheh
Specialist: Sturm-Liouville problem, Sturm-Liouville problem with eigenparameter dependent boundary conditions, Inverse Sturm-Liouville problem with transmission conditions, Inverse Sturm-Liouville problem with constant delays , Dirac operator
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۸