درباره نشریه
ISSN:
2476-6720
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1394
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر نسرین داوری دولت آبادی
سردبیر:
دکتر نسرین داوری دولت آبادی
جانشین سردبیر:
دکتر مهربان شاهی
مدیرداخلی:
طاهره دهقانی
ویراستار فارسی:
مائده هاشمی پور
ویراستار انگلیسی:
دکتر نادر عالیشان کرمی
ویراستار انگلیسی:
حمید محمودی
تلفن:
076-33337192
076-33758250
سایت اختصاصی:
jmis.hums.ac.ir
نشانی:
بندرعباس، خیابان جمهوری اسلامی، بیمارستان شهید محمدی، ضلع شرقی ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه اول، دفتر مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین
تلفن همراه:
09901459387
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/17
مدیر مسئول
دکتر نسرین داوری دولت آبادی

Nasrin Davaridolatabadi

سردبیر
دکتر نسرین داوری دولت آبادی

Nasrin Davaridolatabadi

جانشین سردبیر
دکتر مهربان شاهی

اعضای تحریریه
دکتر ایمان تهمتن

Iman Tahamtan
School of Information Sciences, College of Communication and Information, University of Tennessee Knoxville, Tennessee, USA
Specialist: Information Sciences
افسون پیروزان
افسون پیروزان

Afsoon Piroozan

نازیلا فرخ اسلاملو
نازیلا فرخ اسلاملو

دکتر احسان محمدی

رشته تخصصی: علم اطلاعات
Ehsan Mohammadi

Specialist: Information science
دکتر فرحناز صدوقی
دانشیار دانشکده مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Farahnaz Sadoughi
Associate Professor School of Health Information Management and Technology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر رضا صفدری
استاد پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
Reza Safdary
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر فیروزه زارع فراشبندی

دکتر یزدان منصوریان
مربی علم اطلاعات و دانش شناسی
Charles Sturt University, Australia
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Yazdan Mansourian
Instructor, School of Information and Communication Studies
Charles Sturt University, Australia
Specialist: Information science
دکتر محسن حاجی زین العابدینی
استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mohsen Haji Zeinolabedini
Assistant Professor, Information and Knowledge
Shahid Beheshti University
Specialist: Information science and knowledge
دکتر زهرا امامی

ویراستار فارسی
مائده هاشمی پور
مائده هاشمی پور

ویراستار انگلیسی
دکتر نادر عالیشان کرمی
استادیار علوم کتابداری و اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات سلامت، پیراپزشکی بندرعباس
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Nader Alishan Karami
Assistant Professor, Library and Information Science, Health Information Technology, Bandar Abbas School of Paramedicine
Hormozgan University Of Medical Sciences
حمید محمودی

Hamid Mahmoodi
San Francisco State University
مدیرداخلی
طاهره دهقانی
طاهره دهقانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۲