درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دفتر نشر فرهنگ اسلامی
مدیر مسئول:
علی اکبر اشعری
سردبیر:
محمدحسن زورق
مدیر اجرایی:
محمدمعین اقطاعی
روابط عمومی:
محمدمعین اقطاعی
تلفن:
021-22930438
دورنگار:
021-22956401
سایت اختصاصی:
www.farhangeeslami.com
نشانی:
تهران، میدان هروی، خیابان شهید افتخاریان، کوچه مریم، شماره 23، ، کدپستی: 1669747413
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/14
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۷۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۷۰۶