درباره نشریه
ISSN:
2345-203X
eISSN:
2345-6876
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
مدیر مسئول:
دکتر صابر گلکاری
سردبیر:
دکتر خشنود علیزاده
مدیرداخلی:
دکتر اسماعیل زادحسن
تلفن:
041-37385402
دورنگار:
041-37385402
سایت اختصاصی:
idaj.areo.ir
نشانی:
مراغه، کمربندی شمالی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
صندوق پستی:
119
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/22
مدیر مسئول
دکتر صابر گلکاری
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
Saber Golkari
Head of Agricultural Research Institute of Dryland,
سردبیر
دکتر خشنود علیزاده
استاد پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
رشته تخصصی: اصلاح نبات
Khoshnood Alizadeh
Research Professor, Iranian Agricultural Research Institute,
Specialist: Plant Breeding
هیات تحریریه
دکتر یحیی امام
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Yahya Emam
Professor, School of Agriculture, University of Shirazu
Specialist: Plant Physiology
دکتر ژیرار کاراپتیان
استاد دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: ژنتیک
Jirar Carapetian
Professor, University of Urmia
Specialist: Genetics
دکتر عزیز جوانشیر
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اکولوژی
Aziz Javanshir
Professor, University of Tabriz
Specialist: ecology
دکتر مصطفی ولی زاده
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی
Mostafa Valizadeh
Professor, School of Agriculture, University of Tabriz
Specialist: Plant Genetics and Biotechnology
دکتر فرخ رحیم زاده خویی
استاد دانشکده کشاورزی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زراعت
Farrokh Rahimzadeh Khoei
Professor, Faculty of Agriculture, Tabriz Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Agriculture
دکتر سعید زهتاب سلماسی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زراعت - اکوفیزیولوژی گیاهی
Saeid Zehtab Salmasi
Professor, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
Specialist: Agriculture - Ecophysiology plant
دکتر خشنود علیزاده
استاد پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
رشته تخصصی: اصلاح نبات
Khoshnood Alizadeh
Research Professor, Iranian Agricultural Research Institute,
Specialist: Plant Breeding
دکتر سیدسعید پورداد
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اکولوژی
Seyyed Saeed Pourdad
Professor, University of Tabriz
Specialist: ecology
دکتر عبدالمهدی بخشنده
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Abdolmehdi Bakhshandeh
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Plant Physiology
دکتر عبدالعلی غفاری
دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
رشته تخصصی: اکولوژی
Abdolali Ghaffari
Associate Professor Research Institute of Agricultural Research,
Specialist: ecology
دکتر صابر گلکاری
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
Saber Golkari
Head of Agricultural Research Institute of Dryland,
مدیرداخلی
دکتر اسماعیل زادحسن
مربی پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
رشته تخصصی: اصلاح نبات
Esmaeel Zadhasan
Research lecturer of Iranian Agricultural Research Institute,
Specialist: Plant Breeding
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۹