درباره نشریه
ISSN:
2423-3870
eISSN:
2423-3498
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدیر مسئول:
دکتر رضا خواجویی
سردبیر:
دکتر کامبیز بهاءالدین بیگی
مدیر اجرایی:
سیمین صالحی نژاد
تلفن:
034-31325418
دورنگار:
034-31325418
سایت اختصاصی:
www.jhbmi.ir
نشانی:
کرمان، بزرگراه هفت باغ علوی، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، طبقه دوم، واحد 212
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/25
مدیر مسئول
دکتر رضا خواجویی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Reza Khajouei
Associate Professor, Faculty of Management and Medical Information, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
سردبیر
دکتر کامبیز بهاءالدین بیگی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: دکترای انفورماتیک پزشکی
Kambiz Bahaadin Beigy
Associate Professor, Faculty of Management and Medical Information, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Doctor of Informatics Medicine
هیات تحریریه
دکتر بلال صادقی
استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: بیوانفورماتیک
Balal Sadeghi
Assistant Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Bioinformatics
دکتر لیلا احمدیان
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Leila Ahmadian
Associate Professor, Faculty of Management and Medical Information, Kerman University of Medical Sciences
دکتر سعید اسلامی
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: داروسازی، انفورماتیک پزشکی
Saeed Eslami
Assistant Professor, medical School, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacy, Medical Informatics
دکتر حسن اشرفی ریزی
دانشیار مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Hassan Ashrafi Rizi
Associate Professor, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Library and Information
دکتر مهدی افتخاری
دانشیار دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: هوش مصنوعی
Mehdi Eftekhari
Associate Professor, Faculty of Mathematics and Computer, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Artificial intelligence
دکتر محمدرضا امیراسماعیلی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammad Reza Amiresmaili
Faculty of Management and Medical Information, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر کامبیز بهاءالدین بیگی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: دکترای انفورماتیک پزشکی
Kambiz Bahaadin Beigy
Associate Professor, Faculty of Management and Medical Information, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Doctor of Informatics Medicine
دکتر حبیب الله پیرنژاد
دانشیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Habibollah Pirnejad
Associate Professor, Faculty of Paramedicine, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
دکتر علی اکبر حق دوست
استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Haghdoost
Professor, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
دکتر رضا خواجویی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Reza Khajouei
Associate Professor, Faculty of Management and Medical Information, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
دکتر رضا دهنوی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Reza Dehnavi
Faculty of Management and Medical Information, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر بهلول رحیمی
دانشیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Bohlol Rahimi
Associate Professor, Faculty of Paramedicine, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
دکتر حسین صافی زاده
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Hossein Safi Zadeh
Associate Professor, medical School, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر فرحناز صدوقی
دانشیار دانشکده مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Farahnaz Sadoughi
Associate Professor, School of Health Information Management and Technology, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر مهناز صمدبیگ
استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Mahnaz Samad Beiyg
Assistant Professor, Faculty of Paramedicine, Lorestan University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر بهشید گروسی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: متخصص اعصاب و روان
Behshid Garussi
Professor, medical School, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: neurologist
دکتر علی مسعودی نژاد
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی، زیست شناسی سیستم در پزشکی
Ali Masoudinejad
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Bioinformatics and Biological System, Systems Biology in Medicine
دکتر محمود نکویی مقدم
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mahmoud Nekouei Moghadam
Professor, Faculty of Management and Medical Information, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر محترم نعمت اللهی
دکتر محترم نعمت اللهی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
Mohtaram Nematollahi
Associate Professor, Faculty of Management and Medical Information, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر محمدحسین یارمحمدیان
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، مدیریت
Mohammad Hosein Yarmohammadian
Professor, Faculty of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Management and Educational Planning, Curriculum, Management
مدیر اجرایی
سیمین صالحی نژاد
سیمین صالحی نژاد
Simin Salehi Nejad
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۶