درباره نشریه
ISSN:
2423-3870
eISSN:
2423-3498
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدیر مسئول:
دکتر رضا خواجویی
سردبیر:
دکتر رقیه ارشاد سرابی
مدیر اجرایی:
سیمین صالحی نژاد
کارشناس:
الهه شفیعی
تلفن:
034-31325418
دورنگار:
034-31325418
سایت اختصاصی:
www.jhbmi.ir
نشانی:
کرمان، بزرگراه هفت باغ علوی، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، طبقه دوم، واحد 212
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/06
مدیر مسئول
دکتر رضا خواجویی
استاد گروه علوم اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Reza Khajouei
Professor, Department of Health Information Sciences, Faculty of Management and Medical Informaton Sciences
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
سردبیر
دکتر رقیه ارشاد سرابی

اعضای تحریریه
دکتر بلال صادقی
استادیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: بیوانفورماتیک
Balal Sadeghi
Assistant Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Bioinformatics
دکتر رقیه ارشاد سرابی

دکتر صدریه حاج اسمعیل گوهری
استادیار مدیریت اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Sadrieh Hajesmaeel Gohari
Assistant Professor, Medical Informatics Research Center
Kerman University of Medical Sciences
دکتر محمدمهدی قائمی

دکتر مهدی محمدی

دکتر امیرحسین نبی زاده

دکتر لیلا احمدیان
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Leila Ahmadian
Associate Professor Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
دکتر سعید اسلامی
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: داروسازی، انفورماتیک پزشکی
Saeed Eslami
Assistant Professor medical School
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacy, Medical Informatics
دکتر حسن اشرفی ریزی
دانشیار مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Hassan Ashrafi Rizi
Associate Professor Health Information Technology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Library and Information
دکتر مهدی افتخاری
دانشیار دانشکده ریاضی و کامپیوتر
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: هوش مصنوعی
Mehdi Eftekhari
Associate Professor Faculty of Mathematics and Computer
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Artificial intelligence
دکتر محمدرضا امیراسماعیلی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammad Reza Amiresmaili
Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر کامبیز بهاءالدین بیگی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: دکترای انفورماتیک پزشکی
Kambiz Bahaadin Beigy
Associate Professor Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Doctor of Informatics Medicine
دکتر حبیب الله پیرنژاد
دانشیار دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Habibollah Pirnejad
Associate Professor Faculty of Paramedicine
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
دکتر علی اکبر حق دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Haghdoost
Professor Institute for Futures Studies in Health
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
دکتر رضا خواجویی
استاد گروه علوم اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Reza Khajouei
Professor, Department of Health Information Sciences, Faculty of Management and Medical Informaton Sciences
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
دکتر رضا دهنوی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Reza Dehnavi
Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر بهلول رحیمی
دانشیار دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Bohlol Rahimi
Associate Professor Faculty of Paramedicine
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
حسین صافی زاده
استاد پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Hossein Safizadeh
Professor, Community Medicine, Social Determinants of Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر فرحناز صدوقی
دانشیار دانشکده مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Farahnaz Sadoughi
Associate Professor School of Health Information Management and Technology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر مهناز صمدبیگ
استادیار دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Mahnaz Samad Beiyg
Assistant Professor Faculty of Paramedicine
Lorestan University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر بهشید گروسی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: متخصص اعصاب و روان
Behshid Garussi
Professor medical School
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: neurologist
دکتر مسعود طوسی
دکتر مسعود طوسی

دکتر علی مسعودی نژاد
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی، زیست شناسی سیستم در پزشکی
Ali Masoudinejad
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Bioinformatics and Biological System, Systems Biology in Medicine
دکتر محمود نکویی مقدم
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mahmoud Nekouei Moghadam
Professor Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر محترم نعمت اللهی
دکتر محترم نعمت اللهی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
Mohtaram Nematollahi
Associate Professor Faculty of Management and Medical Information
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر محمدحسین یارمحمدیان
استاد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، سلامت در حوادث و بلایا، مدیریت و آموزش سلامت، کوچینگ، منتورینگ، کارآفرینی و نوآوری در سلامت
Mohammad Hossein Yarmohammadian
Professor, Healthcare Services Management
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Management and Educational Planning, Health in Disasters, Entrepreneurship & Innovation in Health, Health Management & Education, Coaching, Mentoring
مدیر اجرایی
سیمین صالحی نژاد
سیمین صالحی نژاد

Simin Salehi Nejad

کارشناس
الهه شفیعی
الهه شفیعی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۹