درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر علی فتح الله زاده خویی
مدیر مسئول:
دکتر علی فتح الله زاده خویی
سردبیر:
فاطمه شریفی
مدیر اجرایی:
زینب فتح الله زاده
مدیر هنری:
هدی صمدی
روابط عمومی:
طیبه باغبان
صفحه آرا:
زینب فتح الله زاده
مسئول اشتراک:
دکتر موسوی
سایت اختصاصی:
www.rzbacheha.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل همت، شهرک هما، خیابان سیمرغ، نبش سیمرغ 2، ساختمان سیمرغ، طبقه 3 شرقی،کدپستی: 1464674611
سامانه پیام کوتاه:
3000436333
صندوق پستی:
3447-15815
تلفن:
021-44372562
اشتراک:
پست الکترونیک:
rzbacheha@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/03
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۵۱