درباره نشریه
ISSN:
2423-5547
eISSN:
2423-7469
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه مواد و انرژی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا خاوندی
سردبیر:
دکتر محمد پازوکی
تلفن:
026-36280040 ، داخلی: 381
سایت اختصاصی:
www.jree.ir
نشانی:
کرج، مشکین دشت، بلوار امام خمینی، پژوهشگاه مواد و انرژی
صندوق پستی:
316-31787
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/16
مدیر مسئول
دکتر علیرضا خاوندی
ریاست پژوهشگاه مواد و انرژی دانشکده متالورژی و مهندسی مواد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی و مهندسی مواد
Ali Reza Khavandi
Presidency of the Institute of Materials and Energy School of Metallurgy & Materials Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy & Materials Engineerin
سردبیر
دکتر محمد پازوکی
استاد، پژوهشگاه مواد و انرژی
رشته تخصصی: محیط زیست و بیو انرژی، فرآیند تخمیر، فن آوری آنزیم، بیوسنسور، بیوتکنولوژی زیست محیطی
Mohammad Pazouki
Professor, Institute of Materials and Energy
Specialist: Environment and Bioenergy, ermentation Processes, Enzyme Technology, Biosensor, Environmental Biotechnology
اعضای تحریریه
محمد عامری

دانشگاه شهید بهشتی
Mohmmad Ameri

Shahid Beheshti University
دکتر برات قبادیان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Barat Ghobadian
Professor
Tarbiat Modares University
دکتر رامین روشندل
گروه مهندسی انرژی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: بهینه سازی سیستم های انرژی ، سیستم های انرژی تجدید پذیر و پایدار ، روش ها و روش های بهینه سازی
Ramin Roshandel
Department of Energy Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Energy Systems Optimization, Renewable and Sustainable Energy Systems, Optimization Techniques and Methodologies
دکتر سید جلال الدین شایگان
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست و بیوتکنولوژی، مهندسی شیمی، محیط زیست
Seyyed Jalaleddin Shayegan
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering and Biotechnology, Chemical Engineering, Environment
دکتر سید امیرحسین زمزمیان
کارشناس گروه انرژی خورشیدی، دفتر انرژی های نو،معاونت انرژی، وزارت نیرو
معاونت انرژی-حوزه ستادی وزارت نیرو
رشته تخصصی: Nano Energy ، فن آوری های تجدید پذیر جدید
Seyed Amir Hossein Zamzamian
Expert, Solar Energy Group-Renewable Energy Department- Ministry Of Energy
معاونت انرژی-حوزه ستادی وزارت نیرو
Specialist: Chemical Engineering, Nano Energy, Nano-Fuel
دکتر حسین قدمیان

رشته تخصصی: سیستم های انرژی (طراحی و ادغام) - مقیاس خلبان و صنعتی
Hossein Ghadamian

Specialist: Energy systems (design & Integrations) - Pilot & Industrial Scales
دکتر محمد بهشاد شفیعی
گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
Mohammad Behshad Shafii
Department of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Shyam Singh Chandel

Specialist: High Energy Physics, Renewable Energy : Solar Energy, Passive Solar, Bio-Energy , Science , Technology & Environmental Issues ; IPR
William Hogland
Professor
Specialist: Environmental Engineering, Waste Managment and Recovery, Eco-Technology
دکتر محمدعلی بهره ور
هیات علمی
پژوهشگاه مواد و انرژی
رشته تخصصی: فیزیک
Mohammad Ali Bahreh Var
Academic staff Institute of Materials and Energy
Materials and Energy Research Center
دکتر معصومه ابتکار

دانشگاه تربیت مدرس
Masoumeh Ebtekar

Tarbiat Modares University
دکتر فریده قوی پنجه

Farideh Ghavipanjeh
Materials and Energy Research Center
سعید متصدی زرندی
سعید متصدی زرندی

دکتر قاسم نجف پور درزی
استاد تمام lمهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
Ghasem Najafpour Darzi
Full Professor, Faculty of Chemical Engineering
Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: English
دکتر سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Simin Nasseri
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
استاد تمام مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، طراحی فرآیند
Mohammadreza Omidkhah Nasrin
Full Professor, Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: chemical engineering, Process Design
دکتر محمدحسن پنجه شاهی
استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Hassan Panjeshahi
Full Professor, School of Chemical Engineering
دانشگاه تهران
Specialist: chemical engineering
دکتر محمد پازوکی
استاد، پژوهشگاه مواد و انرژی
رشته تخصصی: محیط زیست و بیو انرژی، فرآیند تخمیر، فن آوری آنزیم، بیوسنسور، بیوتکنولوژی زیست محیطی
Mohammad Pazouki
Professor, Institute of Materials and Energy
Specialist: Environment and Bioenergy, ermentation Processes, Enzyme Technology, Biosensor, Environmental Biotechnology
دکتر سید جلال الدین شایگان
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست و بیوتکنولوژی، مهندسی شیمی، محیط زیست
Seyyed Jalaleddin Shayegan
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering and Biotechnology, Chemical Engineering, Environment
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۷