درباره نشریه
eISSN:
2330-4456
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
شرکت بین المللی پارت طب ارس
مدیر مسئول:
دکتر آرش خاکی
مدیر مسئول:
Safa Al Hassani
سردبیر:
Oktay Kadayif Ci
سردبیر:
Mertihan Kurdoglu
سردبیر:
امیرافشین خاکی
سردبیر:
Ozkan Ozdamar
سردبیر:
دکتر آرش خاکی
معاون سردبیر:
Zafer Akan
تلفن:
041-35556943
سایت اختصاصی:
www.ijwhr.net
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/26
مدیر مسئول
دکتر آرش خاکی
دانشیار مرکز تحقیقات بهداشت باروری زنان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Arash Khaki
Associate Professor Women Reproductive Health Research Center,
Tabriz University of Medical Sciences
Safa Al Hassani
Department of Obstetrics and Gynecology ,University tsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck, Germany
سردبیر
Oktay Kadayif Ci
Oktay Kadayif Ci
Dept. of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Cukurova University, Balcali, Adana, Turkey
Specialist: Obstetrics and Gynecology
Mertihan Kurdoglu
Department of Obstetrics and Gynecology, K?r?kkale University Faculty of Medicine, K?r?kkale, Turkey
امیرافشین خاکی

Amir Afshin Khaki
Dept. of Obstetrics and Gynecology ,Universit?tsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck, Lübeck, Germany
Ozkan Ozdamar
Ozkan Ozdamar
Department of Obstetrics and Gynecology,Istanbul Medeniyet University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
دکتر آرش خاکی
دانشیار مرکز تحقیقات بهداشت باروری زنان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Arash Khaki
Associate Professor Women Reproductive Health Research Center,
Tabriz University of Medical Sciences
معاون سردبیر
Zafer Akan
Assistant Professor Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Biophysics Uncubozkoy Manisa , Turkey
Specialist: Biophysic
اعضای تحریریه
دکتر ربابه طاهری پناه
دکتر ربابه طاهری پناه

Robabeh Taheri Panah

دکتر ساغر کثیری
دکتر ساغر کثیری

Saghar Kasiri

دکتر جلیل پاک روش
دکتر جلیل پاک روش

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Jalil Pak Ravesh
Department of Infertility Moheb Yas Women's General Hospital |
Tehran University of Medical Sciences
Mohammad Hamadeh
Department of Obstetrics and Gynecology University of Saarland, Homburg, Germany.
Specialist: Obstetrics and Gynecology
Elaheh Ouladsahebmadarek

Tabriz University of Medical Sciences
Liselotte Mettler
Dept. of Obstetrics and Gynecology, University Clinics of Schleswig Holstein- Kiel, Germany(Gynecologic -Robotic Surgery)
Mertihan Kurdoglu
Department of Obstetrics and Gynecology, K?r?kkale University Faculty of Medicine, K?r?kkale, Turkey
Shikha Saini
Department of Microbiology and Immunology, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA
دکتر علیرضا فرنام

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: روانپزشکی
Alireza Farnam
Department of Psychiatry
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر معرفت غفاری نوین
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Marefat Ghaffari Novin
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biology and Anatomical sciences
دکتر لعیا فرزادی
گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Laya Farzadi
Department of Obstetrics and Gynecology
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Women's and infertility
سیمین سامانی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Simin Samani
Dept. of Pathology and Laboratory Medicine, College of Medicine
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Urogenital Pathology
ژینوس بیات ماکو

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Zhinous Bayatmakoo
Department of Infectious Disease
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Disease
حسین جباری خامنه ای
استاد
دانشگاه تبریز
Hossin Jabari Khamenehie
Professor Department of Statistics, Faculty of Math
University of Tabriz
Specialist: Biostaistics
دکتر فاطمه فلاح رستمی
دکتر فاطمه فلاح رستمی
مرکز تحقیقات نورولوژی اطفال کودکان
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Fatemeh Fallah Rostami
Pediatric Neurorehabilitation Research Center
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Law and Ethics
Andrea R. Hage Mann
Andrea R. Hage Mann
Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Gynecologic Oncology, Washington University ,School of Medicine in St.Louis,Mo. USA (Gynecologic Oncologist )
دکتر مایکل کامروا
دکتر مایکل کامروا

رشته تخصصی: Obstetrics and Gynecology
Michael M. Kam Rava
Dept. of Obstetrics and Gynecology, Los Angeles Center for Embryo Implantation, USA
Specialist: Obstetrics and Gynecology
Kazim Chohan
Kazim Chohan
ART lab director ,SUNY Upstate Medical University, Syracuse, New York, USA American Society of Andrology ASA
Fuqin Liu
Texas Woman's University College of Nursing Denton, Texas 76204-5498-USA.( Nursing)
Ismail Guler
Ismail Guler
Dept. of Obstetrics and Gynecology Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey
دکتر خسرو کشفی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم مولکولی ، سلولی و زیست پزشکی
Khosrow Kashfi
Associate Professor
Specialist: Molecular, Cellular and Biomedical Sciences
دکتر ایرج سهرابی حقدوست

دانشگاه تهران
Iraj Sohrabi Haghdoust
Department of Vet Pathology, Faculty of Vet Medicine
University of Tehran
دکتر فرهنگ ساسانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی پرستاری
Farhang Sasani
Professor Faculty of Vet Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Vet Pathology
Ismet Gun
Ismet Gun
Department of Obstetrics and Gynecology, GATA Haydarpa?a Training and Research Hospital, ?stanbul, Turkey
Ahmet Berkiz Turp
Ahmet Berkiz Turp
Dept. of Obstetrics and Gynecology, Gazi University School of Medicine, Ankara Turkey
Specialist: Obstetrics and Gynecology
Zehra Kurd Oglu
Zehra Kurd Oglu
Dept. of Obstetrics and Gynecology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
Seval Tasdemir
Seval Tasdemir
ART lab director ,Ankara University, Faculty of Medicine, Turkey
Fatma Eskicioğlu
Fatma Eskicioğlu
Department of Obstetrics and Gynecology Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey
Akif Hakan Kurt
Akif Hakan Kurt
Dept. of Pharmacology,Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty of Medicine, Kahramanmara?, Turkey
Sara Spiga
Sara Spiga
Department of Obstetrics and Gynecology, University of Cagliari, Italy
Seppan Prakash
Seppan Prakash
University of Madras - Department of Anatomy, Dr. Arcot Lakshmanasamy Mudaliar Postgraduate Institute of Basic Medical Sciences, Chennai, India?
دکتر پژواک خاکی

دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: میکروب شناس
Pejvak Khaki

Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Microbiologist
دکتر سهیلا مرادی بیدهندی

Soheila Moradi Bid Hendi
Department of Microbiology, Razi Vaccine and Serum Research Institute
دکتر عباس افلاطونیان
استاد مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری، موسسه تحقیقات باروری یزد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Abbas Aflatoonian
Professor Research and Clinical Center for Infertility, Yazd Reproductive Sciences Institute
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Gynecology and Infertility
دکتر مهری جعفری شبیری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Mehri Jafari Shobeiri

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر پروین مصطفی قره باغی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Parvin Mostafa Ghara Baghi

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر محمدحسین نصراصفهانی
استاد پژوهشگاه رویان مرکز تحقیقات زیست پزشکی باروری پژوهشگاه رویان
Mohammad Hossein Nasresfahani
Professor Royan Research Institute Reproductive Biomedical Research Center Royan Institute
دکتر محمد نوری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی - امبریولوژی
Mohammad Nouri

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry &Embriology
دکتر عالیه قاسم زاده

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Alieh Ghasem Zadeh

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
Mehmet Bilgehan Yüksel
Mehmet Bilgehan Yüksel
Department of Urology, Celal Bayar University, Faculty Of Medicine, Manisa , Turkey
Safak Tavukcuoglu
Safak Tavukcuoglu
Department Biology, Ankara University, Faculty of Science, Ankara,Turkey
دکتر محمدعلی خلیلی
دانشیار مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Ali Khalili
Associate Professor Research and Clinical Center for Infertility
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر پرویز بازی
دکتر پرویز بازی

دانشگاه خلیج فارس
Parviz Bazzi
Department of Anatomy Scientific board
Persian Gulf University
Bushra Ahmad Hamdi
Clinical Analysis Department, Pharmacy College, Hawler Medical University, Kurdistan - Region, Iraq
دکتر مریم کاشانیان
استاد
رشته تخصصی: جراحی زنان و زایمان
Maryam Kashanian

Specialist: Obstetrics and Gynecology
Mireia Jiménez Gadea
Mireia Jiménez Gadea
Dept. of Embryology, University of Valencia, Spain
Yaşam Kemal Akpak
Yaşam Kemal Akpak
Obstetrician and Gynaecologist, Department of Obstetrics and Gynaecology, Ankara Mevki Military Hospital, Turkey
دکتر معصومه محمدپور
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Masoomeh Mohamad Pour
Neuroscience Research Center
Iran University of Medical Sciences
دکتر اصغر رجب زاده
دکتر اصغر رجب زاده
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رشته تخصصی: علوم تشریح
Asghar Rajab Zadeh
aculty of Medicine
Lorestan University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences
ویراستارفارسی
Janice L. Bailey
Professor Centre de recherche en biologie de la reproduction Université Laval Québec (Québec) Canada
Yusuf Kemal Demir
Research & Development Scientist Prinston Pharmaceuticals Charlotte , North Carolina ,USA
Nevin Sagsoz
Department of Obstetrics and Gynecology, Kirikkale University, Faculty of Medicine, Kirikkale ,Turkey
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۹