درباره نشریه
ISSN:
2322-4533
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مدیر مسئول:
دکتر علی مهرابی توانا
سردبیر:
دکتر قادر غنی زاده
مدیر اجرایی:
دکتر نعمت الله جنیدی جعفری
روابط عمومی:
سید مصطفی حسینی ذیجود
تلفن:
021-82482573
دورنگار:
021-82482573
سایت اختصاصی:
journals.bmsu.ac.ir/jhpsh
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی، کوچه نصرتی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، واحد نشریات، ، کدپستی: 1435916471
تلفن همراه:
09392746970
صندوق پستی:
1435916471
تاریخ به‌روزآوری: 1396/11/23
مدیر مسئول
دکتر علی مهرابی توانا
دکتر علی مهرابی توانا
استاد گروه میکروب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Ali Mehrabi Tavana
Professor Department of Microbiology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
سردبیر
دکتر قادر غنی زاده
دکتر قادر غنی زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Ghader Ghanizadeh
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
اعضای تحریریه
دکتر سید موید علویان
استاد مرکز تحقیقات دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوارش و کبد
Seyed Moayed Alavian
Professor Research Center for Gastroenterology and Liver Disease
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر هرمز سنایی نسب
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hormoz Sanaeinasab
Associate Professor Faculty of Health
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر محمدرضا نقی یی

دکتر حسین سلیمی
استاد تمام روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، تاریخ جهان، روش شناخت
Hossein Salimi
Full Professor, International Relations
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International relation, Research Method
دکتر علی اکبر کریمی زارچی

دکتر مصطفی قانعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Mostafa Ghanei
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pulmunologist
دکتر رمضانعلی عطایی

دکتر جعفر اصلانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Jafar Aslani
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonologist
دکتر علیرضا عسگری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Ali Reza Asgari
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر مریم یعقوبی

Maryam Yaghoobi

مدیر اجرایی
دکتر نعمت الله جنیدی جعفری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Nematollah Jonaidi Jafari
Associate Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۱