درباره نشریه
ISSN:
2345-5012
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مهندس سعیده احمدی
مدیر مسئول:
مهندس سعیده احمدی
سردبیر:
دکتر محمد آریامنش
مدیرداخلی:
مژگان شجاعی
تاریخ به‌روزآوری: 1395/03/16
صاحب امتیاز
مهندس سعیده احمدی
مهندس سعیده احمدی

مدیر مسئول
مهندس سعیده احمدی
مهندس سعیده احمدی

سردبیر
دکتر محمد آریامنش
دانشیار مرکز تهران شرق
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: ژئو فیزیک (زلزله شناسی)
اعضای تحریریه
دکتر والتر زون گونگ تانگ
دکتر والتر زون گونگ تانگ

دکتر امین علیزاده
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، آبیاری - زهکشی و هواشناسی
Amin Alizadeh
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrologic modeling, Irrigation - Drainage and Meteorology
دکتر پرویز کردوانی
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: خاک شناسی
Parviz Kardavani
Professor Science and Research Unit of Tehran
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Soil science
دکتر عزت الله رئیسی اردکانی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: هیدروژئولوژی
Ezatollah Raeesi Ardakani
Professor
University of Shirazu
Specialist: Hydrogeology
دکتر ریکاردو هیراتا
دکتر ریکاردو هیراتا

دکتر دی سی سینگال
دکتر دی سی سینگال

دکتر احمدجابر شدیدابراهیم
دکتر احمدجابر شدیدابراهیم

دکتر سیسیر کانتی نگ
دکتر سیسیر کانتی نگ

دکتر ویشنا نس باجپای
دکتر ویشنا نس باجپای

دکتر جاستوس برانگو
دکتر جاستوس برانگو

دکتر الانگو لکشمنان
دکتر الانگو لکشمنان

دکتر جمال زیدان ابدل‏
دکتر جمال زیدان ابدل‏

دکتر محمود خسروی
استاد اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی،دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی،اقلیم شناسی،مخاطرات محیطی، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
Mahmood Khosravi
Professor, Climatology,Department of Physical Geography,Faculty of Geography and Environmental Planing
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Physical Geography, Climatology, RS, GIS
دکتر سید محمد شبیری
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش محیط زیست
Seyed Mohammad Shobeiri
professor
Payame Noor University
Specialist: Environmental Education
دکتر همایون مقیمی
استادیار زمین شناسی، دانشکده علوم پایه
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: هیدروژئولوژی
Homayoun Moghimi
Assistant Professor, Geology Department
Payame Noor University
Specialist: Hydrogeology
دکتر مرتضی فلاح پور

دکتر عبدالحمید انصاری
دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: اکتشاف معدن
Abdolhamid Ansari
Associate Professor Faculty of Mining and Metallurgy Engineering
University of Yazd
Specialist: Mining exploration
دکتر نعیم هایی
دکتر نعیم هایی

دکتر اگنس ونگویی ماتامبی
دکتر اگنس ونگویی ماتامبی

دکتر عبدالمجید اسدی

دکتر عبدالرحمن نوراسلامی
دکتر عبدالرحمن نوراسلامی

دکتر صدف نسیم
دکتر صدف نسیم

دکتر الومالای وتریموروگان
دکتر الومالای وتریموروگان

مدیرداخلی
مژگان شجاعی
مژگان شجاعی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۱