درباره نشریه
ISSN:
2423-5180
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه خانه کتاب
سردبیر:
دکتر محمدرضا رسولی
مدیرداخلی:
روشنک فرهودی
مسئول اشتراک:
وحید مرادی
تلفن:
021-66499930
دورنگار:
021-66499930
سایت اختصاصی:
ssbr.faslnameh.org
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، بین صبا و فلسطین، شماره 1080، موسسه خانه کتاب
صندوق پستی:
313-13145
اشتراک:
تلفن:
021-66499930
تاریخ به‌روزآوری: 1397/02/20
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۳