درباره نشریه
ISSN:
2423-5296
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه خانه کتاب
سردبیر:
دکتر داریوش مطلبی
مدیرداخلی:
منیره عدلی
مسئول اشتراک:
وحید مرادی
تلفن:
021-66966205
دورنگار:
021-66966205
سایت اختصاصی:
icbr.faslnameh.org
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، بین صبا و فلسطین، شماره 1080، موسسه خانه کتاب
صندوق پستی:
313-13145
اشتراک:
تلفن:
021-66966205
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/20
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۰