درباره نشریه
ISSN:
2423-3765
eISSN:
2423-4311
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدیر مسئول:
دکتر محمد ملکوتیان
سردبیر:
دکتر محمد ملکوتیان
تلفن:
034-31325128
دورنگار:
034-31325128
سایت اختصاصی:
ehemj.com
نشانی:
کرمان، ابتدای بزرگراه هفت باغ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده بهداشت، بلوک C، مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، دفتر مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط، ، کدپستی: 7616913555
صندوق پستی:
531-76175
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/14
مدیر مسئول
دکتر محمد ملکوتیان
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Malakootian
Professor, Department of Environmental Health Engineering, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
سردبیر
دکتر محمد ملکوتیان
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Malakootian
Professor, Department of Environmental Health Engineering, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
هیات تحریریه
Nadhir Al Ansari
Professor,
Cameron Jones
Consultant,
Specialist: environmental microbiology
Thamer Ahmad Mohammad
Professor,
Specialist: Civil Engineering
دکتر علی اسدی پور
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Ali Asadipoor
Professor, Faculty of Pharmacy, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر محمدحسن احرام پوش
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hassan Ehrampoush
Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمدجواد فدایی فتح آبادی
استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mohammad Javad Fadaee Fathabadi
Professor, Department of Civil Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر علی اکبر حق دوست
استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Haghdoost
Professor, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
Jose Alfredo Hernandez Perez
Professor,
دکتر نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Nematollah Jafarzadeh Haghighifard
Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر حسین کشاورز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Keshavarz Hossein
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر مهشید ملکوتیان
استادیار آزمایشگاه تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mahshid Malakootian
Assistant Professor, Cardiogenetic research lab, Iran University of Medical Sciences
دکتر محمد ملکوتیان
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Malakootian
Professor, Department of Environmental Health Engineering, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
Susana Silva Martinez
Professor,
Specialist: Engineering and Applied Science
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor, Environmental Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر انوشیروان محسنی بندپی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Anooshirvan Mohseni Bandpey
Professo, School of Public Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر علی مصطفوی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Ali Mostafavi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر نوذر نخعی
استاد مرکز تحقیقات عصب شناسی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Nozar Nakhaee
Professor, Kerman Neuroscience Research Center, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Simin Nasseri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر محمود نکویی مقدم
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mahmoud Nekouei Moghadam
Professor, Faculty of Management and Medical Information, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
Naghmeh Radhakrishna
دکتر روشنک رضایی کلانتری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
Roshanak Rezaei Kalantari
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا شکیبایی
دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mohammad Reza Shakibaie
Associate Professor, Department of Microbiology, Kerman University of Medical Sciences
دکتر کامیار یغماییان
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Kamyar Yagmaeian
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر احمدرضا یزدانبخش
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Ahmad Reza Yazdanbakhsh
Professor, Department of Environmental Health Engineering, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر ذبیح الله یوسفی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط، کنترل آلودگی آب و فاضلاب، درمان طبیعی و بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی محیطی، طراحی گیاهان تصفیه فاضلاب، ورمی کمپوست زباله های جامد و درمان شیره
Zabihollah Yousefi
Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health, water and wastewater pollution control , Natural Treatment and biotechnology, Environmental Microbiology, wastewater treatment plant design, solid waste vermicomposting and leachate treatment
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۸