درباره نشریه
ISSN:
2345-525X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی قانعی
سردبیر:
دکتر مرتضی ایزدی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدجواد حسینپور فرد
مدیر اجرایی:
نصیرالدین جاویدی
روابط عمومی:
دکتر سیدمصطفی حسینی ذیجود
تلفن:
021-82483266
دورنگار:
021-82483266
سایت اختصاصی:
www.ijmedrev.com
نشانی:
تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی، کوچه نصرتی، دانشگاه علوم پزشکی نشریات، معاونت فن آوری و تحقیقات، واحد نشریات، ، کدپستی: 1435916471
تلفن همراه:
09359436393
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/11
مدیر مسئول
دکتر مصطفی قانعی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Mostafa Ghanei
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pulmunologist
سردبیر
دکتر مرتضی ایزدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Morteza Izadi
Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر محسن صابری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Mohsen Saberi Isfeedvajani
Associate Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
Hongxing Liu
Professor, MD, Lu Daopei Institute of Hematology, Beijing, China,
Specialist: Molecular Biology; Hematology
Ramon Cacabelos
Professor, Chair of Genomic Medicine, Continental University Medical School, Huancayo, Peru & EuroEspes Biomedical Research Center, Institute of Medical Science and Genomic Medicine, Corunna, Spain,
Specialist: Genomic Medicine
Nabil Mohie Abdel Hamid
MD, Biochemistry Department, Faculty of Pharmacy, Kafr-El-Sheikh University, Kafrelsheikh, Egypt,
Specialist: Cancer Biology
Nicola Montano
Institute of Neurosurgery, Gemelli University Hospital, Catholic University, Rome, Italy,
Specialist: Neurosurgery
رمضانعلی طاهری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
RamezanAli Taheri
Assistant Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nanobiotechnology
مریم محسنی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Maryam Mohseny
Assistant Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
Majid Alabbood
Faculty of Medicine and Health Sciences, Macquarie University, Sydney, Australia,
Specialist: Endocrinologist
سیدجواد داورپناه شهری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Seyed Javad Davarpanah Shahri
Assistant Professor, Applied Biotechnology Research Center,, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Venkat Rajasurya
Assistant Professor, School of Medicine, Southern Illinois University, Springfield, USA,
Specialist: nternal Medicine, Family Medicine, Critical Care Medicine
Ramanarayana Boyapati
Associate Professor, Department of Periodontology, SIBAR Institute of Dental Sciences, Guntur, India,
Specialist: Dentistry
دکتر محمدجواد حسینپور فرد
دکتر محمدجواد حسینپور فرد
دکتر محمدتقی حولی ساز
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر حسن صالحی
دانشیار موسسه تحقیقات شیلات
رشته تخصصی: اقتصاد شیلاتی
Hasan Salehi
Assoc. Prof., Iranian Fisheries Research Organization,
Specialist: Fisheries economics
سیدمرتضی حسینی شکوه
سیدمرتضی حسینی شکوه
دکتر جواد آملی
دکتر جواد آملی
دکتر مسعود ثقفی نیا
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: بیهوشی
Masoud Saghafinia
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر غلامرضا فرزانگان
Gholam Reza Farzanegan
Mahmood Ghasemi
Mahmood Ghasemi
Associate Professor, Central Office, Islamic Azad University
دکتر داوود کاظمی صالح
دکتر داوود کاظمی صالح
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دکتر یونس پناهی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: فارماکولوژی، داروسازی و سم شناسی
Yoones Panahi
Professor, Faculty of Medicine, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotherapy &toxicology
دکتر جمال اخوان مقدم
Jamal Akhavan Moghaddam
دکتر سیدموید علویان
استاد مرکز تحقیقات دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوارش و کبد
Seyed Moayed Alavian
Professor, Research Center for Gastroenterology and Liver Disease, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر پیمان ادیبی
دانشیار مرکز تحقیقات جامع دستگاه گوارش عملکردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: گوارش
Peyman Adibi
Associate Professor, Integrative Functional Gastroenterology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر حمیدرضا توکلی
دکتر حمیدرضا توکلی
استاد مرکز تحقیقات بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Hamid Reza Tavakoli
Professor, Health Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Health Food
دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: ژنتیک انسانی مولکولی
Abdol Azim Nejatizadeh
Assistant Professor, medical School, Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Molecular Human Genetics
دکتر محمد شکری
دکتر محمد شکری
دکتر سعید مروتی
دکتر سعید مروتی
مدیر اجرایی
دکتر محمدجواد حسینپور فرد
دکتر محمدجواد حسینپور فرد
نصیرالدین جاویدی
نصیرالدین جاویدی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۸