درباره نشریه
ISSN:
2345-525X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی قانعی
سردبیر:
دکتر محسن صابری اسفیدواجانی
مدیر اجرایی:
راحله حبیبیان
روابط عمومی:
دکتر سید مصطفی حسینی ذیجود
تلفن:
021-82483266
دورنگار:
021-82483266
نشانی:
تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی، کوچه نصرتی، دانشگاه علوم پزشکی نشریات، معاونت فن آوری و تحقیقات، واحد نشریات، ، کدپستی: 1435916471
تلفن همراه:
09359436393
سایت اختصاصی:
www.ijmedrev.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/12/11
مدیر مسئول
دکتر مصطفی قانعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Mostafa Ghanei
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pulmunologist
سردبیر
دکتر محسن صابری اسفیدواجانی
دانشیار مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، بهداشت عمومی، آمار حیاتی، اپیدمیولوژی، طب پیشگیری، ارتقا سلامت
Mohsen Saberi Isfeedvajani
Associate Professor, Medicine, Quran and Hadith Research Center and Department of Community Medicine, Faculty of Medicine
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
اعضای تحریریه
دکتر محسن صابری اسفیدواجانی
دانشیار مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، بهداشت عمومی، آمار حیاتی، اپیدمیولوژی، طب پیشگیری، ارتقا سلامت
Mohsen Saberi Isfeedvajani
Associate Professor, Medicine, Quran and Hadith Research Center and Department of Community Medicine, Faculty of Medicine
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
Hongxing Liu
Professor MD, Lu Daopei Institute of Hematology, Beijing, China
Specialist: Molecular Biology; Hematology
Ramon Cacabelos
Professor Chair of Genomic Medicine, Continental University Medical School, Huancayo, Peru & EuroEspes Biomedical Research Center, Institute of Medical Science and Genomic Medicine, Corunna, Spain
Specialist: Genomic Medicine
Nabil Mohie Abdel Hamid
MD, Biochemistry Department, Faculty of Pharmacy, Kafr-El-Sheikh University, Kafrelsheikh, Egypt
Specialist: Cancer Biology
Nicola Montano
Institute of Neurosurgery, Gemelli University Hospital, Catholic University, Rome, Italy
Specialist: Neurosurgery
رمضانعلی طاهری
استادیار مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Ramezanali Taheri
Assistant Professor, Nanobiotechnology Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nanobiotechnology
مریم محسنی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Maryam Mohseny
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
Majid Alabbood
Faculty of Medicine and Health Sciences, Macquarie University, Sydney, Australia
Specialist: Endocrinologist
سید جواد داورپناه شهری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Seyed Javad Davarpanah Shahri
Assistant Professor Applied Biotechnology Research Center,
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Venkat Rajasurya
Assistant Professor School of Medicine, Southern Illinois University, Springfield, USA
Specialist: nternal Medicine, Family Medicine, Critical Care Medicine
Ramanarayana Boyapati
Associate Professor Department of Periodontology, SIBAR Institute of Dental Sciences, Guntur, India
Specialist: Dentistry
دکتر محمدجواد حسینپور فرد
دکتر محمدجواد حسینپور فرد

دکتر محمدتقی حولی ساز

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر حسن صالحی
دانشیار موسسه تحقیقات شیلات
رشته تخصصی: اقتصاد شیلاتی
Hasan Salehi
Assoc. Prof., Iranian Fisheries Research Organization
Specialist: Fisheries economics
سید مرتضی حسینی شکوه
سید مرتضی حسینی شکوه

دکتر جواد آملی
دکتر جواد آملی

دکتر مسعود ثقفی نیا

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: بیهوشی
Masoud Saghafinia

Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر غلامرضا فرزانگان

Gholam Reza Farzanegan

Mahmood Ghasemi
Mahmood Ghasemi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر داود کاظمی صالح
دکتر داود کاظمی صالح

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دکتر یونس پناهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: فارماکولوژی، داروسازی و سم شناسی
Yoones Panahi
Professor Faculty of Medicine
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotherapy &toxicology
دکتر جمال اخوان مقدم

Jamal Akhavan Moghaddam

دکتر سید موید علویان
استاد مرکز تحقیقات دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوارش و کبد
Seyed Moayed Alavian
Professor Research Center for Gastroenterology and Liver Disease
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر پیمان ادیبی
دانشیار مرکز تحقیقات جامع دستگاه گوارش عملکردی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: گوارش
Peyman Adibi
Associate Professor Integrative Functional Gastroenterology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر حمیدرضا توکلی
دکتر حمیدرضا توکلی
استاد مرکز تحقیقات بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Hamid Reza Tavakoli
Professor Health Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Health Food
دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده
استاد تمام ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: ژنتیک انسانی
Azim Nejatizadeh
Full Professor, Medical Genetic Department
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Human Genetic
دکتر محمد شکری
دکتر محمد شکری

دکتر سعید مروتی
دکتر سعید مروتی

مدیر اجرایی
راحله حبیبیان
راحله حبیبیان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۲