درباره نشریه
ISSN:
2383-3033
eISSN:
2423-4702
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر احمدرضا فرسار
سردبیر:
علی اصغر کلاهی
مدیر اجرایی:
دکتر شهنام عرشی
مدیرداخلی:
فریما محمدی
ویراستار فارسی:
فریما محمدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر محسن عباسی
ویراستار علمی:
دکتر سیمین کاظمی
تلفن:
021-22220980-1
دورنگار:
021-22220980-1
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch
نشانی:
تهران، خیابان دکتر شریعتی، روبروی حسینیه ارشاد، کوچه هدیه، پلاک 9، طبقه سوم
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/20
مدیر مسئول
دکتر احمدرضا فرسار
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: کودکان
Ahmad Reza Far Sar
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: children
سردبیر
علی اصغر کلاهی

Ali Asghar Kolahi

اعضای تحریریه
دکتر سعید امینی نیک
استادیار
رشته تخصصی: آزمایشگاه پزشکی و پاتوبیولوژی
Saeid Amini Nik
Assistant Professor
Specialist: Laboratory Medicine and Pathobiology
دکتر محسن بازرگان
استاد
رشته تخصصی: پزشکی خانواده
Mohsen Bazargan
Professor Charles R. Drew University of Medicine & Science, USA
Specialist: Medical Sociologist
دکتر شهرزاد بازرگان حجازی
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی، روانپزشکی
Shahrzad Bazargan Hejazi
Professor Charles R. Drew University of Medicine and Science, Department of Psychiatry, Los Angeles, United States.
Specialist: Medical Sociology, Psychaitry
دکتر امیر عرفانی
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جمعیت شناسی
Amir Erfani
Professor
Specialist: Sociology, جمعيت شناسي
Hussain Habil
Hussain Habil
Professor
Specialist: Addiction Psychiatry
دکتر حسین حسنیان مقدم
دکتر حسین حسنیان مقدم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Hosein Hasanian Moghaddam

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
Michael E Loevinsohn
Michael E Loevinsohn

Specialist: Applied Ecology
دکتر مهران مهوش
دکتر مهران مهوش
دانشیار
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Mehran Mah Vash
Associate Professor
Specialist: Neurosurgery
دکتر فاطمه ملک پور

رشته تخصصی: جراحی عروق
Fatemeh Malek Pour

Specialist: Vascular Surgery
دکتر علی رستگارپور
دکتر علی رستگارپور

رشته تخصصی: رادیولوژی
Ali Rastegar Pour

Specialist: Radiology
دکتر حسین رونقی
استاد
رشته تخصصی: جامعه و خانواده پزشکی
Hossein Ronaghy
Professor
Specialist: Community and Family Medicine
دکتر طاهره ثقه الاسلام
دکتر طاهره ثقه الاسلام
استادیار
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Tahereh Seghatoleslam
Assistant Professor
Specialist: clinical Psychology
دکتر نسیم زمانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی
Nasim Zamani
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology
دکتر علیرضا ابدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Ali Reza Abadi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر رضا خدیوی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Reza khadivi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر سهیلا دبیران
دکتر سهیلا دبیران
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Seoheila Dabiran
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر محمدرضا سهرابی
استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Mohammad Reza Sohrabi
Professor, Community Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر علی صادقی حسن آبادی
دکتر علی صادقی حسن آبادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Ali Sadeghi Hasanabadi
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر مرتضی عبداللهی
دانشیار انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Morteza Abdollahi
Associate Professor National Nutrition & Food Technology Research Institute
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر شهنام عرشی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Shah Nam Arshi
Associate Professor medical School
Shahid Beheshti University
Specialist: infectious diseases
دکتر مهرداد عسکریان
استاد دانشکده پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Mehrdad Askarian
Professor School of Social Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر مهستی علیزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، پزشکی عمومی
Mahasti Alizadeh
Professor Faculty of Medicine
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine, Community Medicine
دکتر زیبا فرج زادگان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، جامعه و پیشگیرانه
Ziba Faraj Zadegan
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine, Community and Preventive Medicine
دکتر احمدرضا فرسار
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: کودکان
Ahmad Reza Far Sar
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: children
دکتر مژگان کاربخش
دانشیار
Mojgan Kar Bakhsh
Associate Professor
Specialist: Community and Preventive Medicine
دکتر سید مسعود کیمیاگر
دکتر سید مسعود کیمیاگر
استاد گروه تغذیه انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی اصغر کلاهی

Ali Asghar Kolahi

دکتر زهرا محتشم امیری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پیشگیری و پزشکی اجتماعی
Zahra Mohtasham Amiri
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Preventive and Social Medicine
دکتر نوید محمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Navid Mohammadi
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر مازیار مرادی لاکه
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی
Maziar Moradi Lakeh
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Community Medicine
دکتر علیرضا مروجی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Ali Reza Moraveji
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر نیلوفر معتمد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Niloofar Motamed
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر مرضیه نجومی
استاد گروه بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Marzieh Nojomi
Professor Department of Public Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر علی پاشا میثمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Ali Pasha Meysami
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Community and Preventive Medicine
دکتر بهروز نبیی
دکتر بهروز نبیی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Behrouz Nabaei
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر نوذر نخعی
استاد پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Nouzar Nakhaee
Professor, Community Medicine, Health Services Management Research Center
Kerman University of Medical Sciences
ویراستار فارسی
فریما محمدی
پژوهشگر فیزیولوژی ورزشی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Farimam Mohamadi
Researcher, Exercise Physiology, Social Determinant of Health Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
دکتر محسن عباسی
دانشیار
رشته تخصصی: بیهوشی و مراقبت های ویژه
Mohsen Abbasi
Associate Professor
Specialist: Anesthesia and Intensive Care
ویراستار علمی
دکتر سیمین کاظمی
پژوهشگر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی و جامعه شناسی
Simin Kazemi
Researcher, social determinants of health research center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر شهنام عرشی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Shah Nam Arshi
Associate Professor medical School
Shahid Beheshti University
Specialist: infectious diseases
مدیرداخلی
فریما محمدی
پژوهشگر فیزیولوژی ورزشی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Farimam Mohamadi
Researcher, Exercise Physiology, Social Determinant of Health Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۹